Miejski Obszar Funkcjonalny Przemyśl

                                                     

Projekt realizowany przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych„ z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013

Miasto Przemyśl wraz z 5 gminami ościennymi: Gminą Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica tworzy Miejski Obszar Funkcjonalny Przemyśl.” MOF Przemyśl został zdefiniowany w dwóch opracowaniach sporządzonych na szczeblu wojewódzkim:

w ekspertyzie pn. ”Charakterystyka systemu osadniczego województwa podkarpackiego z identyfikacją biegunów wzrostu oraz wyróżnieniem obszarów funkcjonalnych na poziomie regionalnym i lokalnym” (wykonanej w ramach prac nad dokumentem pn. „Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020”) oraz w opracowaniu pn.: „Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego”. Rozwój i wzmocnienie biegunów wzrostu i ich obszarów funkcjonalnych priorytetowo potraktowano w „Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020”.

W konsekwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 zaplanowano na rozwój MOF Przemyśl kwotę 90 465 336,48 zł.

W dniu 29 maja 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju o dofinansowanie projektu pn. „Integracja działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Celem Projektu jest podjęcie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl, prowadzących do poprawy warunków życia jego mieszkańców.  

Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie:

  1. Strategii dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.
  2. Diagnozy potencjału gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.
  3. Dokumentacji technicznej dla projektu dot. stworzenia infrastruktury wspierającej rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie MOF Przemyśl.
  4. Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica.
  5. Inwentaryzacji wraz z audytem efektywności energetycznej dla sieci oświetlenia drogowo-ulicznego na terenie MOF Przemyśl

Całkowita wartość projektu: 938 754,62 zł.
Dofinansowanie: 844 879,15 zł.
Wkład własny: 93 875,47
Realizacja projektu zakończyła się w dniu 31.08.2015 r.

Kategorie strony: Gospodarka
Opublikował(a):  Data publikacji: 26-06-2014 14:51 Modyfikował(a): Marcin Bobko Data modyfikacji: 02-10-2015 14:55

Na skróty