7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. B. Chrobrego, dz. nr 2910 obr. 202.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bolesława Chrobrego,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział:
     Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
     Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
     Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Numer ewidencyjny działki:   2910
Obręb:                                      202
Powierzchnia działki:              0,0723 ha
Księga Wieczysta Nr:              PR1P/00071688/4

oraz 1/15 niewydzielona część działek nr 2907/11 o pow. 0,1997 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00102193/4, nr 2907/9 o pow. 0,0184 ha, nr 1377 o pow. 0,0017 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00096841/6, wszystkie w obr. 202 m. Przemyśla.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Bolesława Chrobrego.

4. Opis nieruchomości:
     Działka niezabudowana. Kształt działki regularny, prostokątny z wystawą zachodnią. Położenie w terenie z panoramą widokową. Dojazd do nieruchomości od ul. Bolesława Chrobrego.
     W najbliższym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
     Działki nr 2907/11, nr 1377 i nr 2907/9 w obr. 202 stanowić będą drogę wewnętrzną i ciąg pieszo-rowerowy obsługujące m.in. działkę nr 2910 w obr. 202. Przy północno-zachodniej granicy działki projektowany jest przebieg sieci kanalizacyjnej.
-  Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04” zatwierdzonego Uchwałą Nr 25/06 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. działka nr 2910 obr. 202 położona jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonym symbolem „MN19”; działki nr 2907/11, nr 1377 obr. 202 położone są w obszarze przeznaczonym pod drogę wewnętrzną, oznaczonym symbolem „KDW3”, natomiast działka nr 2907/9 obr. 202 położona jest w obszarze przeznaczonym pod ciąg pieszo-rowerowy, oznaczony symbolem „KRX4”.
- Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład działek nr 2910, nr 2907/11, nr 2907/9 obr. 202 wchodzi użytek gruntowy o symbolu „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane, natomiast w skład działki nr 1377 wchodzi użytek o symbolu „dr” – drogi.

5.   Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto w tym 23% podatku VAT.
      Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
     Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6.    Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7.    Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 11 czerwca 2014 r. przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

8.    Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30 lipca 2014 r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
       Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.

9.  Warunkiem udziału w drugim przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 2910 obr. 202 w kwocie 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg - ul. Chrobrego, działka nr 2910 obr. 202”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 22 lipca 2014 r.

10.  Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru rachunku, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,  a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl


 

Opublikował:  | Data publikacji: 26-06-2014 12:41
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-08-2014 14:57