22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1U położonego w Przemyślu przy ul. Barskiej 11, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Przemyśl, dnia 12 czerwca 2014 r.

GL-I.6840.1.2013.AM8

 

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu użytkowego nr 1U położonego w Przemyślu przy ul. Barskiej 11,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

 

1.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal użytkowy nr                                1U

Powierzchnia użytkowa lokalu:         52,89 m2

Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący   87/1000 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego do dnia 26.08.2097 r. działki nr 1711 o pow. 0,0480 ha  w obr. 205 m. Przemyśla obj. KW Nr PR1P/00056446/5

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Barska 11/1U.

4.  Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr 1U o powierzchni użytkowej 52,89 m2 położony na poziomie sutereny budynku przy ul. Barskiej 11 w Przemyślu i posiada niezależne wejście od  ul. P. Skargi. W skład lokalu wchodzą trzy pomieszczenia użytkowe oraz korytarz i WC.

Podłogi - terakota. Ściany malowane farbą emulsyjną, w wc – glazura. Stolarka okienna drzwiowa drewniana, drzwi zewnętrzne stalowe. W lokalu nie ma ogrzewania. Lokal wymaga remontu.

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto w tym cena za lokal użytkowy nr 1U w kwocie 48 414,00 zł brutto (podatek VAT zwolniony) oraz cena za udział 87/1000 niewydzielonych części w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1711 obręb 205 w kwocie 11 586,00 zł brutto (w tym należny podatek VAT). Cena za udział w gruncie obliczona proporcjonalnie od wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości będzie podstawą do ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny tego udziału w nieruchomości gruntowej płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, w wysokości 3% ceny udziału w nieruchomości gruntowej płatne będą do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez wezwania do zapłaty. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 t. j.) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 16 lipca 2014 r. o godz. 1130 (środa)  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem  Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r..

8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie lokalu użytkowego nr 1U w kwocie 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony ul. Barska 11”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 8 lipca 2014 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

9. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej   w przetargu.

10. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

14.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

15.  Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, III piętro pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 13-06-2014 14:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-09-2014 12:28