-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kajetana Koźmiana - dz. 2536 obr. 202

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl 1/2 niewydzielonej części nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kajetana Koźmiana.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl, 1/2 niewydzielona część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2536 o powierzchni 0,0220 ha w obrębie nr 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00030308/8. Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl w 1/2 części i osoby fizycznej w  1/2 części.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Kajetana Koźmiana.

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, położona jest bezpośrednio przy ul. Kajetana Koźmiana. Najbliższe sąsiedztwo to tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz obiekty handlowo – usługowe. Działka jest niezagospodarowana i nieogrodzona. Dostęp do infrastruktury technicznej w częściowym zakresie.

5. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonego uchwałą nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. działka położona jest w Jednostce Przestrzennej „III. – Ogólnomiejskiej”, w Podstrefie zabudowy mieszkalno – usługowej w obszarach zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej „III./MW – 1” oraz w obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w strefie ochrony Konserwatorskiej „C”. Zlokalizowana jest ponadto w obrębie układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 705/709.
- Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład działki wchodzi w całości użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny zabudowane.

6. Obciążenie nieruchomości:
w księdze wieczystej nr PR1P/00030308/8 ujawnione są wpisy obciążające udział osoby fizycznej:
- w dziale III wpisany jest zakaz zbywania i obciążania części nieruchomości dla zabezpieczenia grożącej osobie fizycznej konfiskaty mienia w całości oraz wszczęcie egzekucji z 1/2 części nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, a także związane z powyższym ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
- w dziale IV wpisane jest obciążenie hipoteką udziału stanowiącego własność osoby fizycznej.
Powyższe wpisy nie dotyczą 1/2 części przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Miejskiej Przemyśl.

7. Zobowiązania: nieruchomość podlega ochronie konserwatorskiej, w związku z tym na właścicielu ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).


8.  Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w dniach 18 grudnia 2013 r.,12 lutego, 2 kwietnia i 21 maja 2014 r. zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9. Cena wywoławcza 1/2 niewydzielonej części ww. nieruchomości wynosi 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) brutto.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie  aktu notarialnego.

10. Piąty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 16 lipca 2014 r. (środa) o godz. 10:30  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym Zarządzeniem Nr 175/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 20 maja 2014 r.

11.  Warunkiem udziału w piątym przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na zbycie udziału w działce nr 2536 w obrębie nr 202 w kwocie 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Piąty przetarg - ul. Koźmiana”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 08 lipca 2014 r.

12. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru rachunku, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15.   Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl.     
 

Opublikował:  | Data publikacji: 10-06-2014 11:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-07-2014 08:49