10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego literą „D” położonego w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego 6A, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Przemyśl, dnia 30 maja 2014 r

GL.I.6840.24.2013.AM8

 

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu użytkowego oznaczonego literą „D”

 położonego w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego 6A,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

1.        W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa,

Osoby prawne oraz inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)

2.        Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:

     Lokal użytkowy ozn. lit.                   D

     Powierzchnia użytkowa lokalu:         31,10 m2

     Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący   9/1000 części w działce nr 22 w obrębie 207 m. Przemyśla oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

     Numer ewidencyjny działki:             22

     Powierzchnia działki:                         0,5482 ha                  

     Obręb:                                                  212     

     Nr Księgi Wieczystej:                        PR1P/00072255/7

3.   Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Siemiradzkiego 6A.

4.   Opis nieruchomości:

       Lokal użytkowy ozn. lit. ”D” o powierzchni 31,10 m2 obecnie nieużytkowany położony jest na parterze budynku. W skład lokalu wchodzą trzy pomieszczenia użytkowe (salon, poczekalnia i pokój socjalny). Podłogi i posadzki we wszystkich pomieszczeniach z terakoty, ściany malowane. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne - PCV. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Ogrzewanie pomieszczeń z instalacjo CO zasilanej ze wspólnej kotłowni. Wejście do lokalu bezpośrednio z chodnika          

5.   Cena wywoławcza nieruchomości: 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

       Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

       Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

6.    Obciążenie nieruchomości: W Dz. III KW PR1P/00072255/7 wpisano ograniczone prawo rzeczowe o treści: Nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez położoną w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego dz. 22 (przed modernizacją ewidencji gruntów i budynków nr 10/4 obr. 65) drogą istniejącą w każdym czasie na rzecz każdoczesnych właściciel i posiadaczy położonych w Przemyślu działek nr: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55 wszystkie w obr. 212 (przed modernizacją ewidencji gruntów i budynków nr: 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12 wszystkie w obr. 65)      obj. KW PR1P/00042906/7.

7.    Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 14 maja 2014 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

8.    Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 lipca 2014 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

      Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów.

9.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu na nabycie lokalu użytkowego ozn. lit. „D” w kwocie 5 500,00 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).

      Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S. A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „drugi przetarg ustny nieograniczony lokal użytkowy ozn. lit. D, ul. Siemiradzkiego 6A”.

      Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 1 lipca 2014 r.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

       Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S. A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu       ul. Ratuszowa 10A, III piętro pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 03-06-2014 12:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-09-2014 12:27