23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyśl realizuje projekt związany z e-Usługami

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu
Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013

Projekt pn. "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej,  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Cel projektu.
Celem głównym projektu jest podniesienie ilości i jakości świadczonych e-Usług, podwyższenie kompetencji pracowników 6 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT i w procesie świadczenia tych usług.

Celami szczegółowymi projektu są:
• wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urzędy 6 jednostek samorządu terytorialnego,
• wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 6 jednostek samorządu terytorialnego za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP,
• podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych,
• podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 6 jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem,
• wdrożenie lub modernizacja w 6 jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań informatycznych:
- dziedzinowych systemów informatycznych wspierających świadczenie w sposób zautomatyzowany co najmniej
6 samorządowych e-Usług w każdej z jednostek samorządu terytorialnego - partnerów projektu,
- istniejącego systemu Elektornicznego Zarządzania Dokumentami z funkcjonalnością wymiany korespondencji
z platformą ePUAP,
- uruchomienie w 6 jednostkach samorządu terytorialnego punktów potwierdzania Profilu Zaufanego.

2. Termin realizacji: 02.04.2014 r. - 30.06.2015 r.

3. Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

4. Całkowita wartość wydatków projektu: 4 089 357,00 zł (100% wydatki kwalifikowane).

5. Wartość dofinansowania: 3 475 953,45 zł (85% wydatków kwalifikowanych).

6. Wkład własny Gminy Miejskiej Przemyśl: 250 753,52,34 zł (15% wydatków kwalifikowanych).

7. Dodatkowe informacje:
Projekt realizowany jest przez Gminę Krosno (lidera projektu) w partnerstwie z Gminą Miejską Przemyśl, Gminą Boguchwała, Gminą Frysztak, Gminą Lubenia oraz Gminą Rymanów.
W ramach przedmiotowego projektu planuje się realizację następujących zadań:
1. Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-Usług publicznych za pomocą platformy ePUAP.
2. Szkolenia pracowników połączone z testami weryfikującymi ich końcową efektywność.
3. Promocja wzrostu wykorzystania e-Usług publicznych.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 5 maja 2014 r.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 21-05-2014 13:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-07-2014 10:56