-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sanockiej, dz. nr 432/8, nr 432/12, nr 441 i nr 445/2 obr. 206

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  czwarty  przetarg  ustny  nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sanockiej,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1.   W przetargu mogą brać udział:
       Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
       Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu   nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

2.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
  

Nr działki 432/8 432/12 441 445/2
Powierzchnia (ha) 0,0473 0,0210 0,1345 0,0110
Obręb 206 206 206 206
Nr KW PR1P/000... 56344/0 38664/7 30415/1 38664/7

3.   Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Sanocka.

4.   Opis nieruchomości:
       Działki są niezabudowane i łącznie tworzą kompleks o powierzchni 0,2138 ha o nieregularnym kształcie. Kompleks przylega bezpośrednio do drogi krajowej nr 28 - ul. Sanockiej, jednakże dojazd zapewniony jest od drogi gminnej - ul. Brzozowej. Teren z dużymi spadkami z wystawą północną. Dostępna infrastruktura: w ulicy Sanockiej znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna, przez ww. działki wzdłuż ul. Sanockiej przebiega sieć gazowa.

5.  Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Oczka Wodne I/05” zatwierdzonego Uchwałą Nr 93/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29.05.2008 r., działki nr 432/8 i nr 441 w obr. 206 położone są w obszarze oznaczonym symbolem „UT/M” - teren zabudowy usługowo-turystyczno-mieszkaniowej. Określone zostało w nim przeznaczenie terenu pod zabudowę związaną z usługami turystyki, handlu i gastronomii. Dopuszcza się lokalizację budynków usług rzemieślniczych, biurowych, wystawienniczych, finansowych i podobnych z wbudowaną funkcją mieszkaniową lub zamieszkania zbiorowego. Działki nr 432/12 i nr 445/2 w obr. 206 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r., teren w obrębie którego położone są ww. działki usytuowany jest w Jednostce Przestrzennej „III.- Ogólnomiejskiej” oraz w Podstawowym systemie przyrodniczym miasta.
       Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolach: „LZ-PsVI” - grunty zadrzewione i zakrzewione, „PsVI” - pastwisko trwałe i „dr” - drogi.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 160 000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy, 00/100) brutto (w tym należny podatek VAT), w tym:
-  cena działek nr 432/8 i nr 441 w obr. 206 wynosi: 148 960,00 zł brutto (w tym podatek 23 % VAT).
      Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
- cena działek nr 432/12 i nr 445/2 w obr. 206 wynosi: 11 040,00 zł brutto (podatek VAT zwolniony).
     Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r.  Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwalnia się od podatku dostawę   terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

7.  Obciążenia i zobowiązania: w dziale III KW Nr PR1P/00056344/0 prowadzonej dla nieruchomości wyszczególnionej w pkt 2, wpisane jest: 1) prawo bezpłatnego dożywotniego użytkowania 3/4 części realności; 2) prawo dożywocia w rozumieniu art. 908 k.c. Wpisy te nie dotyczą nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży.
Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.

8.  Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach: 15.01.2014 r., 05.03.2014 r. i 23.04.2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9.  Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 czerwca 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
       Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów.

10.  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do czwartego przetargu na nabycie przedmiotowej nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg - ul. Sanocka”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 03 czerwca 2014 r.

11. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003, ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15.   Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 07-05-2014 15:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-07-2014 09:31