22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sobótki, dz. nr 403/3 obr. 211.

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sobótki,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1.   W przetargu mogą brać udział:
       Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
       Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
       Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
     Numer ewidencyjny działki:  403/3
     Powierzchnia działki: 0,2890 ha
     Obręb: 211
     Księga Wieczysta Nr: PR1P/00072992/5 

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Sobótki.

4.  Opis nieruchomości:
      Nieruchomość zlokalizowana jest w peryferyjnej strefie miasta Przemyśl. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Sobótki, położona jest też w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Jawor. Teren działki jest płaski, ogrodzony, o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Przez działkę przebiega sieć gazowa oraz znajduje się słup niskiego napięcia. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Zabudowę przedmiotowej działki stanowi budynek hali magazynowej, konstrukcji metalowej o powierzchni użytkowej 387 m2. Jest to obiekt parterowy, wybudowany według technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku betonowe. Dach i ściany zewnętrzne warstwowe konstrukcji metalowej obłożone z zewnątrz blachą trapezową, z warstwą izolacyjną ze styropianu, pokrytego od wewnątrz płytami eternitowymi. Stolarka okienna stalowa z licznymi ubytkami. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną.             

5. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.
     Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. przedmiotowa nieruchomość  położona jest w Jednostce Przestrzennej „III. – Ogólnomiejskiej” w podstrefach zabudowy mieszkalno-usługowej: Obszary zabudowy i konstrukcji rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego Pikulice „III./MN-8”.
        Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzi użytek gruntowy o symbolu „Bz” – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 230 000,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
       Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7.   Obciążenia i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 czerwca 2014 r. (środa) o godz. 9:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
       Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów.

9.  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 403/3 w obr. 211 w kwocie 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg - ul. Sobótki, działka nr 403/3 obr. 211”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 03 czerwca 2014 r.

10. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

11.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 07-05-2014 14:47
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-05-2014 07:31