Oferta Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu złożona w trybie art. 19a-mała dotacja pozakonkursowa

Prezydent Miasta Przemyśla infromuje, że w dniu 30 kwietnia 2014 r. Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Misterium Kupalskie "Noc na Iwana Kupała".

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania.

Wobec powyższego Prezydent Miasta Przemyśla w myśl art. 19a ust. 3 i 4 cyt. ustawy informuje, że w okresie 7 dni można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania).


Więcej informacji nt. pozakonkursowego trybu zlecania realizacji zadań publicznych można znaleźć w odnośniku Ważne dokumenty/Mała dotacja pozakonkursowa.
 

PDFOferta realizacji zadania publicznego (4,85MB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 06-05-2014 12:38 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 25-11-2014 12:26

Na skróty