4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Obozowej, dz. nr 405/3 obr. 213.

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  drugi  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Obozowej,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1.   W przetargu mogą brać udział:
       Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
       Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
       Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
     Numer ewidencyjny działki:  405/3
     Powierzchnia działki: 0,1475 ha
     Obręb: 213
     Księga Wieczysta Nr: PR1P/00094136/7 

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Obozowa.

4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana. Najbliższe sąsiedztwo to przepompownia ścieków i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Kształt działki jest nieregularny. Powierzchnia terenu działki płaska, niezagospodarowana. Przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna i wodociągowa.
Komunikacja z ulicy Obozowej do przedmiotowej działki odbywa się przez działki nr 405/5 i nr 405/7 w obr. 213, stanowiące własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objęte księgą wieczystą Nr PR1P/00094136/7, z tego względu przy sprzedaży nieruchomości ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu drogą istniejącą w każdym czasie na tych działkach.

5. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cegielnia”, zatwierdzonego Uchwałą Nr 76/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26.04.2007 r., zgodnie z którym położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „1U” - tereny usług z nieprzekraczalną linią zabudowy.
      Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzi użytek gruntowy o symbolu „Tr” – tereny różne.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 158 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100) brutto (w tym podatek 23 % VAT).
       Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy  w formie aktu notarialnego. 

7.  Obciążenia i zobowiązania: Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
      Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 405/3 w obrębie 213 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej następców prawnych polegającej na:
       1) prawie wejścia i wjazdu na działkę nr 405/3 w obrębie 213 przez odpowiednie służby wodno-kanalizacyjne w celu wykonywania czynności niezbędnych do konserwacji, naprawy lub modernizacji istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz wykonywania nowych podłączeń w tym rozkopywania, zakopywania i wyrównywania terenu działki,
       2)  pozostawienia pasa terenu wolnego od zabudowy i zadrzewienia o szerokości min. 1,50 m  licząc od skrajni przewodu wodociągowego i skrajni przewodu kanalizacyjnego.

8. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 23.04.2014 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

9. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 czerwca 2014 r. (środa) o godz. 9:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
       Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów.

10.  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu na nabycie działki nr 405/3 w obr. 213 w kwocie 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg - ul. Obozowa”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 03 czerwca 2014 r.

11. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

Opublikował:  | Data publikacji: 06-05-2014 12:03
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-07-2014 09:31