Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na 28 maja 2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 28 maja 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

- trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1331/1 w obrębie 207, położonej przy ul. Tatarskiej 3, godz. 10:30,

- czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 236/1 w obrębie 212, położonej przy ul. Bakończyckiej 9, godz. 11:00.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl.


 

Opublikował(a):  Data publikacji: 29-04-2014 10:08 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-07-2014 09:31

Na skróty