16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Opalińskiego - dz. nr 148/1, 189 obr. 202

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza czwarty  przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Opalińskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa  i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka nr:               148/1
Powierzchnia działki:  0,0881 ha
Działka nr:               189
Powierzchnia działki:  0,1310 ha
Obręb nr:                202
Księga Wieczysta Nr: PR1P/00059043/1

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Kazimierza Opalińskiego.

4. Opis nieruchomości:
Działki niezabudowane tworzące obszar o łącznej powierzchni 0,2191 ha i  kształcie zbliżonym  do trapezu. Powierzchnia terenu pochyła ze spadkami. Najbliższe sąsiedztwo to zabudowa indywidualna mieszkaniowa, garaże wieloboksowe i grunty orne. Przez teren działek przebiega gazociąg oraz sieć energetyczna. Dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej w częściowym zakresie. Dojazd bezpośrednio z ul. Kazimierza Opalińskiego.

5. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Prezydenta Miasta Przemyśla w dniu  26 sierpnia 2010 r. znak: BGP.V/2.73310-35/10 przedmiotowa nieruchomość może zostać przeznaczona pod realizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym, szczelnym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne oraz zjazdem drogowym z drogi publicznej ul. Opalińskiego.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład ww. nieruchomości wchodzi użytek gruntowy oznaczony symbolem „RIVa” – grunty orne.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r.  Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8.  Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w dniach 18 grudnia 2013 r., 12 lutego i  2 kwietnia 2014 r. zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 21 maja 2014 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), oraz Zarządzeniem nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów.

10. Warunkiem udziału w czwartym przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 148/1 i działki nr 189 obręb 202 w kwocie 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg ul. Opalińskiego, działki nr 148/1 i nr 189 obręb 202”.
Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 13 maja 2014 r.

11. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Prosi się o podanie numeru rachunku, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl .

Opublikował:  | Data publikacji: 17-04-2014 12:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-06-2014 10:08