10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntu przy ul. Klasztornej w Przemyślu.

Przemyśl, dnia 08 kwietnia 2014 r.

MK-IV.6845.102.2013

 

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o powierzchni 0,0190 ha obejmującego część działki nr 1323/2 w obrębie 205 m. Przemyśla, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w Przemyślu przy ul. Klasztornej, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw (0,0095 ha) oraz  na rekreację (0,0095 ha).

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości
lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne oraz inne podmioty przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

2. Oznaczenie nieruchomości:

Część działki nr 1323/2 o powierzchni 0,0190 ha w obrębie 205 m. Przemyśla, objęta KW Nr PR1P/00051631/4.

3. Opis nieruchomości :

Grunt położony jest przy ulicy Klasztornej w Przemyślu. Grunt był uprawiany pod uprawy sadownicze i  warzywne. Kształt działki prostokątny. Dostęp od strony ul. Klasztornej poprzez działki nr 1322/1 i nr 1322/2 w obrębie 205 obciążone służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1323/2 w obrębie 205.

4. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Przeznaczenie nieruchomości :

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy pod uprawę warzyw (0,0095 ha) oraz na rekreację (0,0095 ha).

6. Warunki dzierżawy:

Dzierżawa do dnia 31 grudnia 2016 r.

Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

7. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi:

28,50 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem 50/100), plus należny podatek VAT.

8. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny, podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

9. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, o godzinie 10.00.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 09 maja 2014 r. Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę gruntu oznaczonego jako część działki nr 1323/2 w obrębie 205 w kwocie 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć 00/100).

Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006   Getin Noble Bank S.A., z zaznaczeniem „Przetarg – dzierżawa ul. Klasztorna”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków  na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . 

12. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

14. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się w terminie,  o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz    projekt umowy dzierżawy, można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Rynek 20, pokój nr 14, tel. (016) 675-21-33 lub (016) 675-21-32, e-mail: .

 

 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 10-04-2014 11:07
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-07-2014 09:31