21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul.Artura Grottgera 3 - dz. nr 1623/2 obr. 207

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl w nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Artura Grottgera 3.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Udział stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszący 17/20 niewydzielonych części w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1623/2 o powierzchni 0,0713 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00069172/7. Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl w udziale 17/20 i osoby fizycznej w udziale 3/20.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Artura Grottgera 3 (boczna ul. Aleksandra Dworskiego).

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym, użytkowanym jako trzy niewydzielone lokale mieszkalne o powierzchniach użytkowych 43,19 m2, 59,84 m2 i 55,75 m2 (łączna powierzchnia użytkowa budynku 158,78 m2) i położona jest bezpośrednio przy ul. Grottgera. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną (w lokalach brak łazienek). Stan techniczny budynku jest zły i wymaga kompleksowego remontu kapitalnego. Działka nr 1623/2 w obr. 207 ma kształt zbliżony do prostokąta i równą powierzchnię. Oprócz opisanego powyżej budynku mieszkalnego na terenie nieruchomości znajdują się dwa blaszane garaże stanowiące własność osób trzecich.

5. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonego uchwałą nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. działka położona jest w Jednostce Przestrzennej „II. – Śródmieście”, w kwartale II. 9 Miasta tradycyjne.
Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „A”, oraz w obrębie układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 705/709.
Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład działek wchodzi w całości użytek gruntowy o symbolu „Bi” – inne tereny zabudowane.

6. Obciążenie nieruchomości: w dziale III księgi wieczystej PR1P/00069172/7 ujawniona jest służebność przejazdu, przegonu i przechodu na części parceli gruntowej l. kat. 908/1 do ściany granicznej realności panującej przytykającej, a to na trzy metry szerokości i 23,90 metrów długości, z tym że właściciel gruntu obciążonego obowiązany jest ten przejazd utrzymać (wpis nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości).

7. Zobowiązania: nieruchomość podlega ochronie konserwatorskiej, w związku z tym na właścicielu ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

8. Cena wywoławcza za udział w nieruchomości wynoszący 17/20 niewydzielonych części: wynosi 110 000,00 zł (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie  aktu notarialnego.

9. Na sprzedaż przedmiotowego udziału w nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 04 grudnia 2013 r., 29 stycznia i 19 marca 2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

10. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 7 maja 2014 r. (środa) o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów.

11. Warunkiem udziału w czwartym przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie udziału w działce nr 1623/2 w obr. 207 w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg - ul. Grottgera 3”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić
w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 29 kwietnia 2014 r.

12. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

13. Wadium pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru rachunku, na który należy dokonać zwrotu wadium.

14. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

15. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 14 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

16. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

17. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

18. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl.

Opublikował:  | Data publikacji: 04-04-2014 11:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-06-2014 10:04