9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Bakończyckiej 9, dz. nr 236/1 w obr. 212.

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  czwarty  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bakończyckiej 9,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1.   W przetargu mogą brać udział:
       Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
       Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
       Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
     Numer ewidencyjny działki:  236/1
     Powierzchnia działki: 0,2125 ha
     Obręb: 212
     Księga Wieczysta Nr: PR1P/00093921/0 

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Bakończycka 9

4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ul. Bakończyckiej w Przemyślu. Teren działki jest płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka zabudowana budynkiem administracyjno-magazynowym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 1565,50 m2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły, stolarka otworowa drewniana. Dach drewniany czterospadowy kryty blachą. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. W budynku brak ogrzewania centralnego (wyposażenia kotłowni). Stan techniczny budynku wymaga wykonania generalnego remontu. Komunikacja do przedmiotowej działki z ulicy Żołnierzy I Armii WP odbywa się przez działki nr 218, nr 189/5, nr 225, nr 233 i nr 232 w obr. 212 oraz przez działkę nr 236/2 w obr. 212 (ustanowiona została nieodpłatna służebność gruntowa - patrz pkt 8 niniejszego ogłoszenia). Przy sprzedaży nieruchomości ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu drogą istniejącą w każdym czasie przez działki nr 218, nr 189/5, nr 225, nr 233 i nr 232 w obr. 212 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 236/1 obr. 212.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie zespołu koszar wojskowych z XIX wieku, który został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-575 i z tego względu podlega pełnej ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568

5. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.
    Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006r. przedmiotowa działka położona jest w Jednostce Przestrzennej „III. – Ogólnomiejska”, w obszarach problemowych z ograniczeniami zabudowy i obszary wyłączone z zabudowy - tereny zamknięte, w Kwartale II.11 Miasto Tradycyjne - kompleks koszarowy oraz w Obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w strefie ochrony konserwatorskiej „C”. 
       Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzi użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 550 000,00 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
       Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) i uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 110/2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (j.t. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 20.12.2013 r., poz. 4422), od wylicytowanej ceny za nieruchomość, zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10 %.                   
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7.   Obciążenia i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8.  Do działki nr 236/1 w obr. 212 ustanowiona jest nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu, przejazdu, prowadzenia urządzeń podziemnych przez działkę nr 236/2 w obr. 212 oraz korzystania z osłony śmietnikowej, w zakresie oznaczonym na kopii mapy ewidencyjnej opatrzonej klauzulą zgodności z operatem ewidencji gruntów numer 1-12/10 z dnia 12.01.2010 r. kolorem żółtym i literami A, B, C, C1, C2, C3, D, E, F, G, H, I oraz J na rzecz jej każdoczesnych właścicieli i posiadaczy.  

9.  Na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 25.09.2013 r., 11.12.2013 r. i 12.03.2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

10. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 28 maja 2014 r. (środa) o godz. 11:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
       Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów.

11. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do czwartego przetargu na nabycie działki nr 236/1 obr. 212 w kwocie 55 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A.
Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg - ul. Bakończycka 9”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 20 maja 2014 r.

12. Wadium wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

13.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003  ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 26-03-2014 09:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-06-2014 10:04