16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Przemyślu przy ul. Pelczara 12, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Przemyśl, dnia 20 marca 2014 r.

GL-I.6840.52.2013.AM8

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Przemyślu przy ul. Pelczara 12,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr                                               4

Powierzchnia użytkowa lokalu:                            21,64 m2

Powierzchnia piwnicy:                                           4,86 m2

Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 139/1000 części w działce nr 1860 w obrębie 207 m. Przemyśla ob. KW Nr PR1P/00064106/9 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Pelczara 12.

4. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 4 położony na parterze w budynku przy ul. Pelczara 12. Powierzchnia użytkowa wynosi 21,64 m2. Lokal składa się z jednego pomieszczenia - kuchni. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,86 m2. Lokal wyposażony jest w instalację  wod-kan (brak wc) i elektryczną (licznik przedpłatowy). W lokalu nie ma ogrzewania, ściany malowane farbą emulsyjną, w części glazura, podłoga wykonana z parkietu – stan wskazujący zużycie. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu (w tym urządzenia ubikacji i ogrzewania). Budynek przy ul. Pelczara 12 w Przemyślu położony jest na terenie układu urbanistycznego Miasta Przemyśla objętego ochroną konserwatorską na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20.05.1972 r. pod pozycją A-705/709, tak więc na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym uzyskanie pozwolenia służb konserwatorskich na prace prowadzone w zakresie bryły i elementów zewnętrznych budynku.

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) brutto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7.  Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 5 marca 2014 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

8. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 30 kwietnia 2014 r. o godz. 1000 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem  Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów.

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Pelczara 12 w kwocie 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „drugi przetarg ustny nieograniczony ul. Pelczara 12/4”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 22 kwietnia 2014 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej   w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu.   Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia..

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, III piętro pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 24-03-2014 11:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-06-2014 12:46