9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 44 w budynku przy ul. Kołłątaja 6 w Przemyślu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Przemyśl, dnia 4 marca 2014 r.

GL-I.6840.59.2013.AM8

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 44 w budynku przy ul. Kołłątaja 6 w Przemyślu,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr                                              44

Powierzchnia użytkowa lokalu:                            38,20 m2

Powierzchnia piwnicy:                                            4,30 m2

Księga Wieczysta                                                  PR1P/00093936/8

Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący   1495/100000 części w nieruchomości wspólnej w tym w działce nr 2847 o pow. 0,1461 ha    w obrębie 202 m. Przemyśla obj. KW Nr PR1P/00081818/8 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Kołłątaja 6.

4. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 44 położony jest na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Kołłątaja 6,   składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,30 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod-kan, gaz, CO, CCW i telefoniczną. Budynek wyposażony jest w domofon, lecz lokal nie jest do tej instalacji podłączony. Ściany w lokalu malowane farbą emulsyjną, cała posadzka cementowa przykryta wykładziną podłogową. Okna i drzwi balkonowe – PCV, drzwi zewnętrzne – nowe drewniane.

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 120 000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100) brutto. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 kwietnia 2014 r. o godz. 800 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem  Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów.

8. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego nr 44 w kwocie 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S. A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem  „przetarg ustny nieograniczony ul. Kołłątaja 6/44”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 1 kwietnia 2014 r.

9. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej   w przetargu.

10. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S. A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, III piętro pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 05-03-2014 07:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-06-2014 12:46