23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ul. Klasztornej

Przemyśl, dnia 07.02.2014 r.

MK-IV.6845.102.2013

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o powierzchni 0,0190 ha obejmującego część działki nr 1323/2 w obrębie 205 m. Przemyśla, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w Przemyślu przy ul. Klasztornej, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw (0,0095 ha) oraz  na rekreację (0,0095 ha).

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne oraz inne podmioty przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

2. Oznaczenie nieruchomości:

Część działki nr 1323/2 o powierzchni 0,0190 ha w obrębie 205 m. Przemyśla, objęta KW Nr PR1P/00051631/4.

3. Opis nieruchomości :

Grunt położony jest przy ulicy Klasztornej w Przemyślu. Grunt był uprawiany pod uprawy sadownicze i  warzywne. Kształt działki prostokątny. Dostęp od strony ul. Klasztornej poprzez działki nr 1322/1 i nr 1322/2 w obrębie 205 obciążone służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1323/2 w obrębie 205.

4. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Przeznaczenie nieruchomości :

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy pod uprawę warzyw (0,0095 ha) oraz na rekreację (0,0095 ha).

6. Warunki dzierżawy:

Dzierżawa do dnia 31 grudnia 2016 r.

Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

7.Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 28,50 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem 50/100), plus należny podatek VAT.

8. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny, podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

9. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, o godzinie 1000.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 14 marca 2014 r. Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę gruntu oznaczonego jako część działki nr 1323/2 w obrębie 205 w kwocie 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć 00/100).

Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg – dzierżawa ul. Klasztorna”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków  na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym .

12. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

14. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się w terminie,  o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz    projekt umowy dzierżawy, można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Rynek 20, pokój nr 14, tel. (016) 675-21-33 lub (016) 675-21-32, e-mail: .

 

 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 04-03-2014 08:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-07-2014 09:31