14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1U położonego w Przemyślu przy ul. Barskiej 11, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Przemyśl, dnia 28 lutego 2014 r.

GL-I.6840.1.2013.AM8

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu użytkowego nr 1U położonego w Przemyślu przy ul. Barskiej 11,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal użytkowy nr                                 1U

Powierzchnia użytkowa lokalu:         52,89 m2

Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący   87/1000 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego do dnia 26.08.2097 r. działki nr 1711 o pow. 0,0480 ha  w obr. 205 m. Przemyśla obj. KW Nr PR1P/00056446/5.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Barska 11/1U.

4. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy nr 1U o powierzchni użytkowej 52,89 m2 położony na poziomie sutereny budynku przy ul. Barskiej 11 w Przemyślu posiada niezależne wejście od  ul. P. Skargi. W skład lokalu wchodzą trzy pomieszczenia użytkowe oraz korytarz i WC.

Podłogi - terakota. Ściany malowane farbą emulsyjną, w wc – glazura. Stolarka okienna drzwiowa drewniana, drzwi zewnętrzne stalowe. W lokalu nie ma ogrzewania. Lokal wymaga remontu.

Budynek przy ul. Barskiej 11 objęty jest ochroną konserwatorską jako element zabudowy ulicy Barskiej wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-541 i w związku z tym na kupującym ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).

5.  Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 30.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) brutto w tym cena za lokal użytkowy nr 1U w kwocie 24 207,00 zł brutto (podatek VAT zwolniony) oraz cena za udział 87/1000 niewydzielonych części w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1711 obręb 205 w kwocie 5.793,00 zł brutto (w tym należny podatek VAT). Cena za udział w gruncie obliczona proporcjonalnie od wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości będzie podstawą do ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny tego udziału w nieruchomości gruntowej płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego,  w wysokości 3% ceny udziału w nieruchomości gruntowej płatne będą do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez wezwania do zapłaty. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7.  Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzone zostały cztery przetargi ustne nieograniczone w dniach 28 sierpnia 2013 r., 23 października 2013 r., 11 grudnia 2013 r. i 12 lutego 2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

8.  Piąty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 2 kwietnia 2014 r. o godz. 900 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19,      I piętro.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem  Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do piątego przetargu na nabycie lokalu użytkowego nr 1U w kwocie 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S. A. 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „piąty przetarg ustny nieograniczony ul. Barska 11”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 25 marca 2014 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej   w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Getin Noble Bank S. A. 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16.  Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, III piętro pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 28-02-2014 14:07
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-06-2014 12:46