9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Przemyślu przy ul. Sieleckiej 2 - dz. nr 1028, 1259/2 obr. 214

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza przetarg  ustny  nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, położonych w Przemyślu przy ul. Sieleckiej 2, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Numer ewidencyjny działki:             1028
Powierzchnia działki:                      0,0352 ha
Obręb:                                        214
Księga Wieczysta Nr:                     PR1P/00072258/8 
Numer ewidencyjny działki:             1259/2
Powierzchnia działki:                      0,3289 ha
Obręb:                                        214
Księga Wieczysta Nr:                     PR1P/00072257/1 

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Sielecka 2.

4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomości zlokalizowane są przy ul. Sieleckiej 2 w Przemyślu. Działka nr 1028 w obrębie 214 zabudowana jest częścią budynku użytkowego parterowego, niepodpiwniczonego, wolnostojącego, przykrytego stropodachem o powierzchni użytkowej 248,43 m2. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i ogrzewanie centralne. Stan techniczny budynku średni. Działka nr 1259/2 w obrębie 214 jest niezabudowana. Od strony ul. Sieleckiej znajduje się ogrodzenie z siatki w ramach. Teren nieruchomości płaski, kształt nieregularny.

5. Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla nr BGP.V/3.73310-223/10 z dnia 22 lutego 2011 r. ustalono warunki zabudowy na zamierzenie budowlane:
●   rozbudowa, nadbudowa i  przebudowa istniejącego budynku na dz. nr 1028  obr. 214                                        przeznaczeniem na: cele socjalno- administracyjne,
●     budowa hali magazynowej na  dz. nr 1027/1, 1027/2, 1027/3, 1027/4, 1027/5, 1027/6, 1027/7,  1028 obr. 214  przy ul. Sieleckiej w Przemyślu,
●      wydzielenie drogi dojazdowej oraz budowa parkingu, placu składowego i manewrowego.
Działki nr 1027/1, nr 1027/2, nr 1027/3, nr 1027/4, nr 1027/5,  nr 1027/6 i nr 1027/7, wszystkie  w obrębie 214 zniesione zostały do nowej działki nr 1259 w obrębie 214, następnie działka nr 1259 w obrębie 214 podzieliła się na działkę nr 1259/1 i działkę nr 1259/2 w obrębie 214 zgodnie                        z ww. decyzją o warunkach zabudowy.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład ww. nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „Ba” – tereny przemysłowe.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 450 000,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym należny podatek VAT), w tym:
- cena działki nr 1028 w obrębie 214, zabudowanej, wynosi: 274 185,00 zł brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10a  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.           
- cena działki nr 1259/2 w obrębie 214, niezabudowanej, wynosi: 175 815,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%).
W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7. Obciążenie nieruchomości: nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 07 maja 2014  r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), oraz Zarządzeniem nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przetargów.

9.  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 1028 i działki nr 1259/2 obręb 214 w kwocie 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg ul. Sielecka 2”.
Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 29 kwietnia 2014 r.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12,  tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl .

 

Opublikował:  | Data publikacji: 28-02-2014 09:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-06-2014 10:04