XII edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego pod hasłem Współcześni Rycerze Św. Floriana

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku w związku z przypadającym w dniu 4 maja świętem strażackim przygotowuje XI edycje wojewódzkiego konkursu plastycznego dla wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych pod hasłem: "Współcześni Rycerze Św. Floriana"

Patronat nad konkursem sprawują: Podkarpacki Kurator Oświaty, Podkarpacki Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Starosta Powiaty Przeworskiego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału oraz zapoznania się z regulaminem konkursu.

Dyrektor Muzeum

mgr Bożena Figiel

Regulamin XII edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego

dla dzieci i młodzieży

 
pod hasłem:

„Współcześni Rycerze Św. Floriana”

 

pod patronatem:

Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Starosty Powiatu Przeworskiego

1.            Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy Dział Historii Pożarnictwa.

2.            Cele konkursu

Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz mienia człowieka, jak również propagowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz postawy bezpiecznego zachowania w życiu codziennym, a zwłaszcza bezpiecznego korzystania z dróg.

3.            Warunki uczestnictwa

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych. Zadanie konkursowe obejmuje wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, w rozmiarze nie mniejszym niż A-4 i nie przekraczającym formatu A-3, na jeden z poniższych tematów :

Powódź, pożar, huragan - strażak zawsze śpieszy z pomocą
Strażak walczący z żywiołem ognia?

Uczestnicy konkursu mogą wykonać pracę indywidualnie, bądź w grupach (np. klasa lub koło zainteresowań).

Prace będą oceniane przez komisję konkursową z zachowaniem podziału na trzy grupy wiekowe:

          I grupa    -  (5-6 lat) dzieci w wieku przedszkolnym

          II grupa   -  klasy 1-3 szkoły podstawowej

          III grupa -   klasy 4-6 szkoły podstawowej

Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, grupę wiekową, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.

4.            Terminy

Prace konkursowe należy składać w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku lub przesłać na adres: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Park 2,  37-200 Przeworsk z dopiskiem „Współcześni Rycerze Św. Floriana” do dnia 31.03.2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

5.            Rozstrzygnięcie konkursu

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.

Wyniki konkursu zostaną podane również na stronie internetowej muzeum pod adresem: www.muzeum.przeworsk.pl

Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów najciekawszych prac dyplomy i nagrody rzeczowe w każdej z wymienionych grup wiekowych.

Nagrody przyznane zostaną w ramach posiadanych środków.

Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 17.05.2014 r. (sobota) o godz. 15.00 podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku połaczonej z IX Europejską Noca Muzeów.

6.            Zastrzeżenia

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie przesyłki.

Muzeum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac uczestników konkursu w mediach, wydawnictwach i prezentacjach internetowych.

Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane.

Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Bliższych informacji udziela Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku: 

tel.(16) 648 81 65 lub (16) 648 71 45

Zapraszamy do udziału w konkursie

Opublikował(a):  Data publikacji: 14-02-2014 09:06 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 14-02-2014 09:21

Na skróty