15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Herburtów - dz. nr 487 obr. 213

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Herburtów, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub poprzez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Numer ewidencyjny działki:  487
Obręb:                             213
Powierzchnia działki:           0,1660 ha
Księga wieczysta Nr:          PR1P/00055892/9

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Herburtów.

4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana o nieregularnym kształcie, położona przy ul. Herburtów (pomiędzy droga publiczną a potokiem Jawor), w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia terenu płaska, na obrzeżach porośnięta pojedynczymi drzewami, niezagospodarowana. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się sieci i urządzenia wodociągowe stanowiące własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Przemyślu.
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. położona jest  w Wielofunkcyjnej Strefie Południowo – Wschodniej „III. - E” – funkcje ogólnomiejskie z dominującą funkcją przemysłowo-składową oraz usługową o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym i ponadlokalnym.
Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe oznaczone symbolem; „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane i „PsV” – pastwiska trwałe.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100)  brutto.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie  aktu notarialnego.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

6. Obciążenia i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie przy podpisywaniu aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości do nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Przemyślu.

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w dniach 13 listopada 2013 r. i 15 stycznia 2014 r.  zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

8. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 12 marca 2014 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 sala nr 19, I piętro.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów.

9. Warunkiem udziału w trzecim przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium.
Ustala się wadium do przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 487 w obrębie 213 w kwocie 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) brutto.
Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg - ul. Herburtów działka nr 487 obręb 213”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 04 marca 2014 r.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonejw przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Prosi się o podanie numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który wygrał przetarg jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12,tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .

 

Opublikował:  | Data publikacji: 07-02-2014 10:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-04-2014 10:07