15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2014 roku.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Oferty należy składać w URZĘDZIE MIEJSKIM W PRZEMYŚLU, RYNEK 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2014 r. – decyduje data wpływu do kancelarii. Oferta nie złożona we wskazanym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury, Rynek 1, tel. 16 675-20-83
 

Uwaga: przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań własnych gminy i powiatu i jego Załącznikami Nr 1 i Nr 3.
 

W załączeniu Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, wzór oferty i sprawozdania oraz instrukcja wypełniania oferty i sprawozdania.


Ponadto informujemy o możliwości złożenia oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkurs ofert ("mała dotacja pozakonkursowa"). Oferta taka musi spełniać następujące warunki: 
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania pubicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

W roku 2014 można składać oferty na realizację zadania w zakresie organizacji przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej z zakresu kultury, podtrzymywania tradycji narodowych i wielokulturowego dziedzictwa oraz działań na rzecz integracji europejskiej.

Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 532/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych oraz trybu rozliczania i kontroli tych dotacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury, Rynek 1, tel. 16 675-20-83.

 

DOTWzór sprawozdania (110,00KB)

DOTWzór oferty (119,00KB)

PDFZarządzenie Nr 33/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2014 r. (403,91KB)

PDFInstrukcja wypełniania oferty i sprawozdania (164,34KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 33/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 lutego 2014 r. (2,08MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 05-02-2014 09:55
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-11-2014 12:26