Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bolesława Chrobrego - dz. nr 2907/8 obr. 202

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bolesława Chrobrego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Numer ewidencyjny działki:       2907/8
Obręb:                                  202
Powierzchnia działki:                0,0447 ha
Nr księgi wieczystej:                PR1P/00071688/4
oraz 1/10 niewydzielona część działki nr 2907/5 o pow. 0,1451 ha w obr. 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00095492/7.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Bolesława Chrobrego.

4. Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana. Kształt działki regularny, trapezowy, z wystawą zachodnią. Położenie w terenie z dużymi spadkami z panoramą widokową. Dojazd do nieruchomości od ul. Bolesława Chrobrego. W najbliższym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
Działka nr 2907/5 w obrębie 202 stanowić będzie drogę wewnętrzną obsługującą m.in. działkę nr 2907/8 w obr. 202.
- Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04” zatwierdzonego Uchwałą Nr 25/06 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006r. działka    nr 2907/8 obr. 202 położona jest w obszarze przeznaczonym pod usługi i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonym symbolem „U/MN4”, natomiast działka nr 2907/5 obr. 202 położona jest w obszarze przeznaczonym pod drogę wewnętrzną, oznaczonym symbolem „KDW4”.
- Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w tym 23% podatku VAT.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.

7. Zobowiązania: Gmina Miejska Przemyśl wyraziła zgodę na wejście na teren działki nr 2907/5 w obrębie 202, w celu umieszczenia urządzeń elektroenergetycznych oraz dostępu do tych urządzeń w celu ich konserwacji, modernizacji eksploatacji do czasu ustanowienia służebności przesyłu.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na wykonanie ww. prac i ustanowienia służebności.

8. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 10 lipca 2013 r., 11 września 2013 r., 06 listopada 2013 r., oraz 08 stycznia 2014 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9. Piąty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 05 marca 2014 r. (środa) o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do piątego przetargu na nabycie działki nr 2907/8 obr. 202 w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy  Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Piąty  przetarg - ul. Chrobrego, działka nr 2907/8 obr. 202”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 25 lutego 2014 r.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie  po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru rachunku, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym  w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać  w Wydziale Mienia  Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (016) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 31-01-2014 08:38 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 06-03-2014 14:18

Na skróty