8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1U położonego w Przemyślu przy ul. Przecznica Wałowa 4A, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Przemyśl, dnia 27 stycznia 2014 r

GL.I.6840.28.2013.AM8

 

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu użytkowego nr 1U położonego w Przemyślu przy ul. Przecznica Wałowa 4A,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

  1. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa,

Osoby prawne oraz inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)

  1. Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:
  1. Lokal użytkowy nr                                       1U

     Powierzchnia użytkowa lokalu:         18,32 m2

     Obj. KW Nr                                            PR1P/00093308/7

     Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący   160/1000 części w działkach nr 690 i 699 obie w obrębie 207 m. Przemyśla oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

  1. Numer ewidencyjny działki:                     690

     Powierzchnia działki:                         0,0146 ha                  

     Numer ewidencyjny działki:              699

     Powierzchnia działki:                         0,0044 ha                  

     Obręb:                                                   207     

Nr Księgi Wieczystej:                             PR1P/0000894/3

3.   Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Przecznica Wałowa 4A.

4.   Opis nieruchomości:

       Lokal użytkowy nr 1U o powierzchni 18,32 m2, obecnie nieużytkowany, położony jest na parterze budynku i składa się z jednego pomieszczenia użytkowego. Podłogi – gres i wykładzina PCV. Ściany malowane farbą emulsyjną oraz obłożone panelami ściennymi. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne drewniane – stan dobry. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i kanalizacyjną - umywalka, brak wc oraz ogrzewania.

       W Dz. I KW PR1P/00093308/7 wpisano uprawnienie wynikające z wpisu w Dz. III KW PR1P/00096115/8 o treści: „nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu, biegnąca pasem o szerokości 1,20 m przy północnej granicy działki nr 710 i 711 wszystkie w obr. 207 m. Przemyśla, wzdłuż istniejących budynków usytuowanych na działkach nr 678, 690 i 699 w obr. 207 m. Przemyśla w sposób oznaczony na mapie, na rzecz każdoczesnych właścicieli lokalu nr 1U oraz lokalu nr 2U położonych w budynku przy ul. Przecznica Wałowa nr 4A”.

5.   Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

       Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

       Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

6.    Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7.    Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 5 marca 2014 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

      Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów.

8.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie lokalu użytkowego nr 1U w kwocie 8 500,00 zł brutto (słownie złotych: osiem tysięcy pięćset 00/100).

      Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „przetarg ustny nieograniczony lokal użytkowy nr 1U, ul. Przecznica Wałowa 4A”.

      Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 25 lutego 2014 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

9.    Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

10. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

       Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

14.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

15. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, III piętro pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 29-01-2014 12:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-06-2014 12:46