8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dla przedsiębiorców: Poprawa efektywności energetycznej oraz projekt pn. „Zielone Światło”

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz  usług doradczo-szkoleniowych w ramach projektu „Zielone światło dla przedsiębiorstw z woj. podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego”.

W ramach projektu dot. poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa są realizowane następujące działania:

- Bezpłatna usługa diagnozy obecnej sytuacji energetycznej w firmie, w skład której wchodzi m.in. analiza stanu technicznego i parametrów pracy urządzeń technicznych lub instalacji oraz analiza organizacji zarządzania każdym rodzajem energii w firmie.

- Bezpłatna informacja na temat możliwości poprawy efektywności energetycznej poprzez zidentyfikowanie możliwych do wdrożenia działań w tym zakresie z określeniem kosztów ich wdrożenia oraz okresu zwrotu poniesionych kosztów z inwestycji.

- Bezpłatne doradztwo w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji obiektów, urządzeń technicznych lub instalacji, a także doradztwo w zakresie modernizacji struktury budowlanej, systemów, instalacji i urządzeń w tym w oparciu o technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Usługi wykonują doradcy z uprawnieniami w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych oraz długoletnim doświadczeniem w optymalizacji i wdrażaniu rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną w firmach.

Projekt jest skierowany do  mikro lub małych przedsiębiorstw, których roczne zużycie energii plasuje się na poziomie ponad 500 GJ (138.9 MWh) rocznie. Oferowana jest również bezpłatna usługa wstępnego rozpoznania zużycia energii w firmie.

Usługi są realizowane w ramach projektu: Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw, realizowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

 

W ramach projektu „Zielone światło dla przedsiębiorstw z woj. podkarpackiego, małopolskiego
 i lubelskiego" przedsiębiorca otrzymuje:

- Analizę potrzeb w zakresie rozwiązań proekologicznych obejmującą wszystkie aspekty działań (technologię, portfel produktów, logistykę, marketing i zarządzanie), z której powstanie raport
z rekomendacją odpowiedniej tematyki szkoleń.

- Szkolenia wynikające z analizy potrzeb (dotyczące aspektów ochrony środowiska, budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy, technologii przyjaznych środowisku wraz
z informacją o źródłach ich finansowania) połączone z wizytą w firmie stosującą nowoczesne technologie

- Doradztwo zgodne z diagnozą potrzeb wraz z opracowaniem planu wdrażania rozwiązań proekologicznych

Korzyści wynikające z udziału w projekcie:
Dla klientów korzystających z ekologicznych produktów poprzez wzrost wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie ekologii
Dla społeczności lokalnej w której działa firma poprzez zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń i odpadów
Dla środowiska poprzez zwiększenie oszczędności energii 

Dzięki skorzystaniu z doradztwa przedsiębiorca ma możliwość poprawy wizerunku firmy, wdrożenia nowych technologii i unowocześnienia prowadzonej działalności. Udzielone wsparcie w postaci usług szkoleniowych i doradczych jest w 100% finansowane w ramach projektu, a tym samym udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego
w przedsiębiorstwach.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik projektów Pani Justyna Placha-Adamska pod numerem telefonu  017 852 27 60 w.37,

Opublikował:  | Data publikacji: 16-01-2014 08:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 02-12-2014 14:25