19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku

 

Rodzaje zadań publicznych oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację

1.1. W ramach otwartego konkursu ofert dofinansowanie mogą uzyskać zadania mające na celu upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej:
1.1.1. organizacja masowych imprez sportowych (łączna kwota: 160 000 zł)
1.1.2. organizacja imprez w środowisku osób niepełnosprawnych (łączna kwota: 40 000 zł)
1.2. W ramach konkursu nie będą dofinansowane zadania obejmujące organizację zgrupowań i obozów sportowych oraz szkolenie sportowe. Zadania nie mogą być skierowane do zawodników zrzeszonych w klubach sportowych w danej dyscyplinie

Termin i miejsce składania ofert

4.1. Oferty należy składać do dnia 31 grudnia 2013 roku, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej”
Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
4.2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4.3. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 17 747 66 05 lub 17 747 66 07.

Więcej informacji na: http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/sport/2918-ogloszenie-3

Źródło informacji Wydział Edukacji i Sportu UM, Podkarpacki Urząd Wojewódzki

 

Opublikował:  | Data publikacji: 27-12-2013 10:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-12-2013 10:43