19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul. Pustej - dz. nr 917/6 obr. 212.

Prezydent Miasta Przemyśla

i n f o r m u j e,


że w dniu 15 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 8:30, odbędą się rokowaniaw sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Pustej, oznaczonej jako działka nr 917/6 o pow. 0,1053 haw obr. 212 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00071599/3, z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
        Cena sprzedaży nieruchomości ustalona została na kwotę 47 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy 00/100) brutto (w tym podatek 23 % VAT).

 

Opublikował:  | Data publikacji: 13-12-2013 10:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16