0.6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości - dz. nr 1817/1 obr. 207.

Prezydent Miasta Przemyśla

i n f o r m u j e,


że w dniu 8 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 8:30, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej jako działka nr 1817/1 o pow. 0,1061 ha w obr. 207, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00053517/3, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych jako działki nr 1830, nr 1837 i nr 1825 w obr. 207 m. Przemyśla.
        Cena sprzedaży ww. nieruchomości ustalona została na kwotę 102 000,00 zł (słownie złotych: sto dwa tysiące 00/100) brutto (w tym podatek 23 % VAT).

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl