10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości - dz. nr 1817/1 obr. 207.

Prezydent Miasta Przemyśla

i n f o r m u j e,


że w dniu 8 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 8:30, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej jako działka nr 1817/1 o pow. 0,1061 ha w obr. 207, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00053517/3, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych jako działki nr 1830, nr 1837 i nr 1825 w obr. 207 m. Przemyśla.
        Cena sprzedaży ww. nieruchomości ustalona została na kwotę 102 000,00 zł (słownie złotych: sto dwa tysiące 00/100) brutto (w tym podatek 23 % VAT).

 

Opublikował:  | Data publikacji: 13-12-2013 10:27
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16