0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Ludwika Pasteura - dz. nr 30/2 obr. 210


Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza drugi przetarg  ustny  nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Ludwika Pasteura, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.


1.   W przetargu mogą brać udział: 
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).


2.   Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka nr:               30/2
Powierzchnia działki:  0,0982 ha
Obręb:                    210
Księga Wieczysta Nr: PR1P/00066063/9
wraz z udziałem w wysokości 1/3 niewydzielonych części w działce nr 30/1 o powierzchni  0,1025 ha w obrębie 210 m. Przemyśla, niezabudowanej, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00102564/6.


3.   Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Ludwika Pasteura.


4.   Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, porośnięta kilkoma drzewami. Dojazd do nieruchomości możliwy jest poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą działkę nr 30/1 i działkę    nr 28 w obrębie 210 przeznaczoną na poszerzenie pasa drogi publicznej – ul. Ludwika Pasteura. Działka nr 30/1 w obrębie 210 porośnięta jest pojedynczymi drzewami.
Otoczenie nieruchomości stanowią zabudowania jednorodzinne. Działka posiada częściowy dostęp do infrastruktury – sieć elektryczna, sieć kanalizacyjna, do czasu realizacji sieci wodociągowej - zaopatrzenie w wodę w oparciu o urządzenia lokalne – studnie kopane lub wiercone.


5.  Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 sierpnia  2009 r. nr BGP.II.4/1.73310-69/09 ustalono warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa trzech budynków jednorodzinnych z garażami wbudowanymi, dobudowanymi lub wolnostojącymi, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym zjazdem drogowym, wewnętrzną drogą dojazdową oraz elementami infrastruktury technicznej”, dla całej działki nr 30 w obrębie 210 m. Przemyśla.
Nabywcy zobowiązani będą indywidualnie wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolach „RIIIa i RIVa” - grunty orne oraz  „S-PsIV” – sad.


6.   Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 


7.   Obciążenie nieruchomości: W dziale III KW Nr PR1P/00066063/9 uwidocznione jest obciążenie: ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu przez dz. Nr 36/2 wzdłuż granicy wschodniej pasem szerokości 3,5 m na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy dz. Nr 42/1 obr. 101 (obciążenie nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości). Ze względu na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, zostanie ustanowiona  nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu drogą istniejącą w każdym czasie na działce nr 28 w obrębie 210 objętej księgą wieczystą nr PR1P/00063249/6 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 30/3 w obrębie 210.


8.   Zobowiązania –  nieruchomość jest wolna od zobowiązań.


9.    Na sprzedaż przedmiotowej  nieruchomości w dniu 13 listopada 2013 r.  został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.


10. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 15 stycznia 2014 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r.  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów.


11. Warunkiem udziału w drugim przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 30/2 obręb 210 w kwocie 7 500,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset 00/100) brutto.
Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Drugi przetarg ul. Pasteura, działka nr 30/2 obręb 210”,
Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 07 stycznia 2014 r.


12. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.


13. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Prosi się o podanie numeru rachunku, na który należy dokonać zwrotu wadium.


14. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.


15. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 14 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

16.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.


17. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.


18.  Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów  można uzyskać  w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu  Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 10-12-2013 11:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16