4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Potokowej - dz. nr 257 obr. 210

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza trzeci  przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Potokowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1.    W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez   pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2.   Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka nr:               257
Powierzchnia działki:  0,2843 ha
Obręb:                    210
Księga Wieczysta Nr: PR1P/00066063/9

3.   Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Potokowa.

4.   Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana o regularnym kształcie prostokąta. Otoczenie nieruchomości stanowią zabudowania jednorodzinne oraz tereny niezainwestowane, użytkowane rolniczo. W granicy działki znajduje się część budynku gospodarczego usytuowanego na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 258 w obrębie 210. Ze względu na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 284 w obrębie 210 objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00066063/9, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 257 w obrębie 210 m. Przemyśla.

5.   Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Prezydenta Miasta Przemyśla w dniu 28 września 2009 r. znak BGP.II.1/4.73310-89/09 działka nr 257 w obrębie 210 może być zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z obiektami i towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi, w tym może nastąpić realizacja garażu wbudowanego lub wolnostojącego, zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne oraz zjazdu drogowego  z ul. Potokowej poprzez teren działki nr 284 w obrębie 210 m. Przemyśla.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe oznaczone symbolem; „RIIIa” – grunty orne.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054  z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7.  Obciążenia i zobowiązania: W dziale III KW Nr PR1P/00066063/9 uwidocznione jest obciążenie: ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu przez dz. Nr 36/2 wzdłuż granicy wschodniej pasem szerokości 3,5 m na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 42/1 obr. 101 (obciążenie nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości). Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.


8.  Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone w dniach 18 września 2013 r. i 13 listopada 2013 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9.  Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 15 stycznia 2014 r. o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów.

10. Warunkiem udziału w trzecim przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 257 obręb 210 w kwocie 7 500,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset 00/100) brutto.
Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg ul. Potokowa, działka nr 257 obręb 210”.
Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 07 stycznia 2014 r.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Prosi się o podanie numeru rachunku, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl .

 

Opublikował:  | Data publikacji: 10-12-2013 11:08
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16