17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie wyników głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok.

W trakcie dzisiejszej (5 grudnia) konferencji prasowej Prezydenta Miasta, ogłoszone zostały wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok. W trakcie głosowania trwającego od 18 listopada do 2 grudnia na 18 projektów mieszkańcy oddali ogółem 9 685 głosów, z tego 8 628 głosów ważnych i 1 157 głosów nieważnych. Do projektu budżetu Miasta na 2014 rok Prezydent wprowadzi autopoprawką 4 propozycje, które uzyskały największe poparcie mieszkańców. Przypomnijmy, że pula przeznaczona do rozdysponowania na budżet obywatelski wynosiła 1 mln zł, a wartość zgłaszanych projektów nie mogła przekroczyć 300 tys. zł.

Prezydent Robert Choma podkreślił bardzo duże zaangażowanie Przemyślan, dziękując mieszkańcom za mobilizację, pomimo krótkiego czasu przeznaczonego na oddawanie głosów. Zapowiedział także, że powodzenie pierwszego budżetu obywatelskiego przekonuje, aby w kolejnym roku powiększyć kwotę przeznaczoną na ten cel i rozpocząć procedurę wcześniej. Poniżej prezentujemy wyniki głosowania, w kolejności wynikającej z liczby oddanych głosów.

Kod Projektu: BO 15 Liczba Głosów: 2570
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 300 tys. zł

Wielopokoleniowy park wypoczynku, sportu i rekreacji

Opis projektu: W ramach projektu zrealizowane byłoby zamierzenie o charakterze wypoczynkowo-sportowo-rekreacyjnym, na terenie działek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2. Po uporządkowaniu terenu, ogrodzeniu go, częściowej wycince drzew i krzewów, wykonaniu nowych nasadzeń, proponuje się budowę:
• placu zabaw dla najmłodszych dzieci;
• skateparku o pow. 160 m2 do treningów opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy ciała (plac do tzw. kalisteniki lub Street Workout’u) dla młodzieży;
• siłowni na powietrzu o pow. ok. 150 m2 dla dorosłych i seniorów;
• zadaszonej altany ze stołem, ławkami oraz miejscem na ognisko – grill;
• ciągów komunikacyjnych łączących wszystkie ww. elementy z rozmieszczonymi wzdłuż nich ławkami.

Potrzebę realizacji projektu uzasadnia brak na terenie Osiedla M. Kopernika oraz sąsiednich osiedli obiektów o takim charakterze, zgłaszane przez mieszkańców uwagi o braku miejsc odpoczynku. Powstanie parku przyciągnie do tego miejsca również mieszkańców innych części miasta. Efektem może być także nawiązanie dobrych relacji pomiędzy mieszkańcami miasta w różnym wieku, a więc będzie ono miało pozytywny wymiar społeczny. Wzbogaci się w ten sposób lista obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym w Przemyślu, z którego będą mogli korzystać także turyści. Ponadto miejsce to będzie bazą do organizowania różnego rodzaju imprez, spotkań kulturalnych, sportowych i wypoczynkowych. Park poszerzy i urozmaici bazę rekreacyjno-sportową znajdujących się w pobliżu placówek oświatowych: SOSW Nr 2, Przedszkola Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 15. W dalszej perspektywie możliwe jest poszerzenie inwestycji o boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią - w miejscu istniejącego, wysłużonego.

 


Kod projektu: BO 8 Liczba Głosów: 1823
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 182 - 200 tys. zł
Plac zabaw dla dzieci – „Radosna szkoła”

Opis projektu: Propozycja budowy placu zabaw na Osiedlu Rogozińskiego, przy wykorzystaniu terenów własnych Szkoły Podstawowej Nr 14. Jego powstanie ma na celu poszerzenie możliwości edukacyjnych szkoły, inwestycja zapewni także dostęp do nowoczesnych urządzeń zabawy dzieciom z osiedla, a także będzie sprzyjać ich bezpieczeństwu dzięki monitoringowi szkolnemu. Plac zabaw „Radosna szkoła” to także pomysł na integrację społeczności lokalnej, poprawę rozwoju psycho - motorycznego dzieci, naukę współdziałania w grupie.


Kod projektu: BO 17 Liczba Głosów: 1217
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 300 tys. zł

Bezpieczna, przyjazna szkoła – SOSW Nr 1w Przemyślu

Opis projektu: Projekt przewiduje doposażenie klas dla dzieci upośledzonych umysłowo i z autyzmem w sprzęt szkolny. Do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 uczęszcza 270 uczniów, w tym 106 z terenu miasta. Dzieci i młodzież jest upośledzona w różnym stopniu, także ze sprzężeniami i autyzmem. Wychowankowie wymagają specjalistycznego, nowoczesnego sprzętu szkolnego (ławki, krzesła, parapodia, meble) oraz sprzętu do rewalidacji i rehabilitacji. Urządzenia powinny być dostosowane do ich niepełnosprawności, wieku i rozwoju. Obecny sprzęt jest przestarzały – realizacja projektu pozwoli na znaczne usprawnienie uczniów i ich lepszą integrację ze środowiskiem osób pełnosprawnych, wpłynie pozytywnie na całą społeczność Miasta Przemyśla.


Kod projektu: BO 10 Liczba Głosów: 1190
Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 120 tys. zł

Modernizacja asfaltowych boisk sportowych przy SP6 w Przemyślu

Opis projektu: Projekt zakłada modernizację istniejących boisk o nawierzchni asfaltowej – dwóch boisk, do siatkówki i koszykówki. Modernizacja będzie polegać na wymianie nawierzchni na poliuretanową, budowie piłkochwytu o wysokości 4 m, wyposażeniu boiska do siatkówki w słupki uniwersalne, które pozwolą na wykorzystanie boiska do gry w tenisa. Autor projektu proponuje wykonanie prac przygotowawczych w czynie społecznym, i zwraca uwagę, że  takie zaangażowanie przyczyni się do większej odpowiedzialności za nową infrastrukturę. Modernizacja boisk byłaby jednocześnie odpowiedzią na rosnącą aktywizację mieszkańców osiedla Kazanów i powstających tu sekcji sportowych i rekreacyjnych.


Kod projektu: BO 11 Liczba Głosów: 467

Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 240 tys. zł

Poznawanie małej ojczyzny poprzez wypoczynek i rekreację


Kod projektu: BO 14 Liczba Głosów: 396

Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 100 tys. zł

Ogród integracyjny Tuwima (przywrócenie funkcji ogrodu wypoczynkowego i rekreacyjnego dzielnicy starego miasta)


Kod projektu: BO 5 Liczba Głosów: 269

Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 295 tys. zł

Nowoczesna biblioteka dla naszego miasta


Kod projektu: BO 3 Liczba Głosów: 144

Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 300  tys. zł

Pełna renowacja Pomnika Orląt Przemyskich wraz terenem przyległym


Kod projektu: BO 16 Liczba Głosów: 138

Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 150  tys. zł

Przyszłość przez rozwój – oświetlamy nowe osiedla


Kod projektu: BO 6 Liczba Głosów: 128

Szacunkowy koszt podany przez autora projektu:  ok. 90  tys. zł

Dokończenie budowy oświetlenia dróg na Osiedlu „Na Stawach” przy ul. S. Goszczyńskiego w Przemyślu


Kod projektu: BO 9 Liczba Głosów: 77

Szacunkowy koszt podany przez autora projektu:  50-200  tys. zł

Liczniki na sygnalizacji świetlnej – usprawnienie ruchu w Przemyślu


Kod projektu: BO 2 Liczba Głosów: 45

Szacunkowy koszt podany przez autora projektu:  100-120  tys. zł

Monitoring wizyjny dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla „Salezjańskie”


Kod projektu: BO 13 Liczba Głosów: 23

Szacunkowy koszt podany przez autora projektu:  300  tys. zł

Budowa placu zabaw dla dzieci – ul. Jasińskiego – Zielińskiego


Kod projektu: BO 1 Liczba Głosów: 17

Szacunkowy koszt podany przez autora projektu:  100  tys. zł

Nowe ławki w Rynku

 


Kod projektu: BO 7 Liczba Głosów: 13

Szacunkowy koszt podany przez autora projektu:  150  tys. zł

Makieta – Pomnik Twierdzy Przemyśl


Kod projektu: BO 18 Liczba Głosów: 7

Szacunkowy koszt podany przez autora projektu:  70  tys. zł

Przebudowa drogi lokalnej – ciągu pieszego


 Kod projektu: BO 4 Liczba Głosów: 3

Szacunkowy koszt podany przez autora projektu: 70 tys. zł

Modernizacja i remont ciągu pieszego na Osiedlu „Wysokie Góry”


 

Kod projektu: BO 12 Liczba Głosów: 1

Szacunkowy koszt podany przez autora projektu:  70  tys. zł

Wyposażenie czytelni dla dzieci i młodzieży w nowej siedzibie Przemyskiej Biblioteki Publicznej

JPGNULL

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 05-12-2013 15:45
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 05-03-2015 20:35