Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Oferty należy składać w URZĘDZIE MIEJSKIM W PRZEMYŚLU, RYNEK 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2013 r. – decyduje data wpływu do kancelarii. Oferta nie złożona we wskazanym terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji i Turystyki, ul. Rynek 20
tel. 16 675-21-31

 

Uwaga: przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań własnych gminy i powiatu i jego Załącznikami Nr 1 i Nr 3.
 

W załączeniu Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, wzór oferty oraz instrukcja wypełniania oferty.

 

 

PDFInstrukcja wypełniania oferty i sprawozdania (164,34KB)

DOTWzór oferty (119,00KB)

DOTWzór sprawozdania (110,00KB)

PDFZarządzenie Nr 484/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa (2,08MB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 05-12-2013 14:30 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 20-05-2014 10:16

Na skróty