Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 29.11.2013 roku o godz. 1000 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła

Przemyśl, dnia 29.11.2013r.

GL-I.7150.4.2013.JS4

 

Prezydent Miasta Przemyśla

 

 

informuje, że w dniu 29.11.2013  roku  o godz. 1000 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl  lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcje na oddanie w najem niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

 

 

  1.  ul. Kazimierza Wielkiego 15 - najwyższą miesięczną stawkę czynszową  zaoferowała:Firma Usługowo – Handlowa Armatura Leśko Dariusz

 

  1.  Wybrzeże Marszałka  Józefa  Piłsudskiego 23  - najwyższą miesięczną stawkęczynszową zaoferowały: Małgorzata Jaszewska, Małgorzata Piątkowska, EwelinaSkiba, Marta Roman, Ewelina Flisak, Katarzyna Wlazłowska

Wadia wpłacone przez ww. osoby, które wygrały aukcję zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę:

 

ad. 1) – 60,00 (słownie złotych: sześćdziesiąt zł 00/100) –  Kazimierza Wielkiego 15,

ad. 2) – 350,00 (słownie złotych:  trzysta pięćdziesiąt zł 00/100) – Wyb. Marszałka Józefa Piłsudskiego 23

Opublikował(a):  Data publikacji: 04-12-2013 08:03 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 22-07-2014 08:49

Na skróty