Karta Przemyska Rodzina 3+

Karta Przemyska Rodzina 3+ została przyjęta zarządzeniem Nr 478/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30.12.2011r.  Wydawana jest w ramach realizacji uchwały Nr 275/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla (tekst jednolity: uchwała nr 233/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2013r. Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2014r. poz. 285, zm. z 2014r. poz. 2032 i z 2014 poz. 2705, zm. z 2015r. poz. 1148, zm. z 2015r. poz. 1360).

 

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA

 

Do dnia 15.06.2014r. Kartę „Przemyska Rodzina 3+” otrzymywali członkowie rodzin wielodzietnych i członkowie rodzin zastępczych na podstawie złożonego wniosku.

Od 16.06.2014r. członkowie rodzin wielodzietnych otrzymują ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia,
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia  - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 • szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 • szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki,
 1. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioski o wydanie Karty Przemyska Rodzina 3+ i Karty Dużej Rodziny składane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leszczyńskiego 3

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA PRZEMYSKIEJ RODZINY 3+

Zgodnie z ww. uchwałą Karta umożliwia:
 

 1.  

a) zakup biletów z 50% zniżką na obiekty Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

 • wodny plac zabaw,
 • basen,
 • tor saneczkowy,
 • lodowisko,

b) zakup jednego karnetu czasowego (2 lub 4 godzinnego) dziennie dla jednego posiadacza karty na korzystanie ze  stoku
  narciarskiego z 50% bonifikatą.

 1. zakup biletów z 50% zniżką na imprezy organizowane przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek (np. koncerty, przedstawienia),
 2. zakup biletów z 50% zniżką na imprezy organizowane  przez Centrum Kulturalne w Przemyślu  (w tym m.in.  zakup biletów do kina),
 3. z 50% zniżką do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej (tj. do Muzeum Dzwonów i Fajek, Muzeum Historii Miasta Przemyśla),zakup biletów
 4. zakup biletów z 50% zniżką do Przemyskich Podziemi.

 

Karta ważna jest jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
W przypadku dzieci nie posiadających jeszcze dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. wieku przedszkolnym Karta dziecka jest ważna z Kartą rodzica/rodzeństwa i dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym  tożsamość rodzica/opiekuna prawnego lub rodzeństwa.

CO ZROBIĆ BY OTRZYMAĆ KARTĘ

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Sekretariacie MOPS.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z Urzędu Miejskiego poświadczające zameldowanie na terenie miasta Przemyśla,
 2. w przypadku gdy członkami rodzin wielodzietnych lub zastępczych są dzieci, które ukończyły 18 lat niezbędnej jest dostarczenie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki,
 3. w przypadku złożonego zaświadczenia o kontynuowaniu nauki na potrzeby MOPS do innych celów, wystarczy złożenie stosownego oświadczenia,
 4. w przypadku rodzin zastępczych, co do których postanowienia o ustanowieniu rodziny zastępczej nie znajdują się w aktach MOPS - kserokopia postanowienia sądowego dotyczącego ustanowienia rodziny zastępczej (oryginał do wglądu).

JAK MOŻEMY OTRZYMAĆ KARTĘ

 

Wniosek o wydanie Karty Przemyskiej Rodziny 3+ rozpatrywany jest niezwłocznie – do 3 dni roboczych w przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów.  Natomiast Karty Dużej Rodziny wydawane są nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

PRZEDŁUŻENIE WAŻNIOŚCI KART

Karta wydawana jest na okres 1 roku tj. od 1 października danego roku do 30 września roku następnego. Przypominamy posiadaczom Kart Przemyska Rodzina 3+ o konieczności przedłużenia ważności Kart na kolejny rok.

Ważność Karty można przedłużyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem okresu ważności Karty, tj. od dnia 1 lipca danego roku.

W tym celu należy wypełnić wniosek, dołączyć dokumenty (jak przy składaniu wniosku o wydanie kart) i udać się wraz z Kartami do MOPS.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY

W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty, osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie (w formie pisemnej) MOPS wraz z prośbą o wydanie duplikatu Karty.

Wnioski do pobrania:

PDFWniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny (106,51KB)
DOCXWniosek o wydanie Przemyskiej Karty 3+.docx (16,18KB)


Podstawa prawna:

PDFUchwała Nr 105/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla. (250,75KB)
PDFUchwała Nr 241/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopda 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu "Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej" na terenie miasta Przemyśla. (52,83KB)
PDF   Zarządzenie Nr 132/2016 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie realizacji „Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla (2,41MB)
PDFZarządzenie Nr 473/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla (516,17KB)
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia - Procedura realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla (838,30KB)
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia - Wniosek o wydanie Karty „Przemyska Rodzina 3+ (762,34KB)
PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia - Wzór Karty „Przemyska Rodzina 3+ (860,23KB)
 

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-11-2013 09:54 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 29-01-2021 11:07

Na skróty