13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Karta Przemyska Rodzina 3+

Wzór Karty "Przemyska Rodzina 3+"
 

    
Awers                                   Rewers

   

Karta Przemyska Rodzina 3+ została przyjęta zarządzeniem Nr 478/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30.12.2011r.  Wydawana jest w ramach realizacji uchwały Nr 275/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla (tekst jednolity: uchwała nr 233/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2013r. Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2014r. poz. 285, zm. z 2014r. poz. 2032 i z 2014 poz. 2705).

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA

Do dnia 15.06.2014r. Kartę „Przemyska Rodzina 3+” otrzymywali członkowie rodzin wielodzietnych i członkowie rodzin zastępczych na podstawie złożonego wniosku.

Od 16.06.2014r. członkowie rodzin wielodzietnych otrzymują ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1. w wieku do ukończenia 18. roku życia,
2. w wieku do ukończenia 25. roku życia  - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
    a) szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
    b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki,

3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioski o wydanie Karty Przemyska Rodzina 3+ i Karty Dużej Rodziny składane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leszczyńskiego 3

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA PRZEMYSKIEJ RODZINY 3+

Zgodnie z ww. uchwałą Karta umożliwia:

1. zakup biletów z 50% zniżką na obiekty Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (np. basen,
lodowisko, stok narciarski, hala sportowa),
2. zakup biletów z 50% zniżką na imprezy organizowane przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek (np. koncerty, przedstawienia),
3. zakup biletów z 50% zniżką na imprezy organizowane  przez Centrum Kulturalne w Przemyślu  (w tym m.in.  zakup biletów do kina),
4. zakup biletów z 50% zniżką do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej (tj. do Muzeum Dzwonów i Fajek, Muzeum Historii Miasta Przemyśla),
5. zakup biletów miesięcznych ulgowych upoważniających do przejazdu autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu oraz bezpłatnych przejazdów w soboty, niedziele i święta.
6.
zakup biletów z 50% zniżką do Przemyskich Podziemi.

Karta ważna jest jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
W przypadku dzieci nie posiadających jeszcze dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. wieku przedszkolnym Karta dziecka jest ważna z Kartą rodzica/rodzeństwa i dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym  tożsamość rodzica/opiekuna prawnego lub rodzeństwa.

CO ZROBIĆ BY OTRZYMAĆ KARTĘ

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Sekretariacie MOPS.

Do wniosku należy dołączyć:

1.  zaświadczenie z Urzędu Miejskiego poświadczające zameldowanie na terenie miasta Przemyśla,
2.  w przypadku gdy członkami rodzin wielodzietnych lub zastępczych są dzieci, które ukończyły 18 lat niezbędnej jest dostarczenie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki,
3. w przypadku złożonego zaświadczenia o kontynuowaniu nauki na potrzeby MOPS do innych celów, wystarczy złożenie stosownego oświadczenia,
4. w przypadku rodzin zastępczych, co do których postanowienia o ustanowieniu rodziny zastępczej nie znajdują się w aktach MOPS - kserokopia postanowienia sądowego dotyczącego ustanowienia rodziny zastępczej (oryginał do wglądu).

JAK MOŻEMY OTRZYMAĆ KARTĘ

 

Wniosek o wydanie Karty Przemyskiej Rodziny 3+ rozpatrywany jest niezwłocznie – do 3 dni roboczych w przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów.  Natomiast Karty Dużej Rodziny wydawane są nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

PRZEDŁUŻENIE WAŻNIOŚCI KART

Karta wydawana jest na okres 1 roku tj. od 1 października danego roku do 30 września roku następnego. Przypominamy posiadaczom Kart Przemyska Rodzina 3+ o konieczności przedłużenia ważności Kart na kolejny rok.

Ważność Karty można przedłużyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem okresu ważności Karty, tj. od dnia 1 lipca danego roku.

W tym celu należy wypełnić wniosek, dołączyć dokumenty (jak przy składaniu wniosku o wydanie kart) i udać się wraz z Kartami do MOPS.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY

W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty, osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie (w formie pisemnej) MOPS wraz z prośbą o wydanie duplikatu Karty.

Wnioski do pobrania:

PDFWniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

DOTWniosek o wydanie Karty „Przemyska Rodzina 3+”

 

Podstawa prawna:

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl