9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie konsultacji programu współpracy na rok 2014

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 przebiegały w kilku etapach.
Od 13 sierpnia do 13 września 2013 r. organizacje pozarządowe miały możliwość składania wszelkich propozycji i uwag do projektu, które następnie zostały przekazane do właściwych wydziałów Urzędu Miejskiego w celu zajęcia stanowiska oraz ewentualnego uwzględnienia w planach wydatków budżetowych – w załączeniu formularz propozycji.

Następnie, na podstawie informacji przekazanych przez wydziały, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych przygotował projekt programu współpracy, który został poddany konsultacjom z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Rada Pożytku na posiedzeniu w dniu 7 listopada br. nie zajęła wiążącego stanowiska w sprawie powyższego projektu, ze względu na brak wymaganego kworum. Niemniej, osoby uczestniczące w spotkaniu nie zgłosiły żadnych uwag.

Wszystkie propozycje zostały przedłożone Panu Prezydentowi do rozpatrzenia.

W dniu 15 listopada 2013 r. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 został złożony w Kancelarii Prezydenta Miasta, Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli.

Wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego dziękujemy za udział w konsultacjach.

DOTPropozycje zgłoszone w dniach 13.08 do 13.09.2013 (56,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 15-11-2013 14:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-11-2013 15:15