10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dz. nr 2916/22 obr. 202

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzeci  przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.


1.   W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub  przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe  pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

2.   Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Numer ewidencyjny działki:       2916/22
Obręb:                                  202
Powierzchnia działki:                0,0834 ha
Księga Wieczysta Nr:               PR1P/00063463/2
oraz 1/10 niewydzielonych części niezabudowanej działki nr 2916/24 o pow. 0,1127 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00099722/7.

3.   Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

4.   Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana, położona w terenie z panoramą widokową, w sąsiedztwie ulicy Jana III Sobieskiego. Powierzchnia terenu z wystawą zachodnią, kształt działki regularny, trapezowy. Działka porośnięta jest wysokimi trawami i kilkoma drzewami. Dojazd do nieruchomości od ulicy Wyszyńskiego. W najbliższym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
Działka nr 2916/24 w obr. 202 stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny obsługujący m.in. działkę nr 2916/22  w obrębie 202.

- Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 25/06 z dnia 23 lutego 2006 r. działka nr 2916/22 obr. 202 położona jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonym symbolem „MN2”, natomiast działka nr 2916/24 obr. 202 położona jest w obszarze przeznaczonym pod ciąg pieszo-jezdny, oznaczonym symbolem „KX1”.
- Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład działki nr 2916/22 obr. 202 wchodzi użytek gruntowy o symbolu „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane, natomiast w skład działki nr 2916/24 wchodzi użytek o symbolu „dr” – drogi.

5.   Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6.   Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7.   Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013 r. (środa) o godz. 1130  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz zarządzeniem Nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów.

8.   Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 28 sierpnia 2013 r. i 23 października 2013 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9.   Warunkiem udziału w trzecim przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 2916/22 w obrębie 202 w kwocie 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg - ul. Wyszyńskiego, działka nr 2916/22 obr. 202”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 10 grudnia 2013 r.

10.   Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11.   Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru rachunku, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12.   Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13.   Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14.   Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15.   Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16.   Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel.  (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl ,  http://www.przemysl.pl
 

Opublikował:  | Data publikacji: 12-11-2013 15:48
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16