Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Opalińskiego - dz. nr 148/1, 189 obr. 202

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Opalińskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1.    W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa  i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2.    Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka nr:                  148/1
Powierzchnia działki:  0,0881 ha
Działka nr:                  189
Powierzchnia działki:  0,1310 ha
Obręb nr:                   202
Księga Wieczysta Nr: PR1P/00059043/1

3.   Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Kazimierza Opalińskiego.

4.    Opis nieruchomości:
Działki niezabudowane tworzące obszar o łącznej powierzchni 0,2191 ha i  kształcie zbliżonym do trapezu. Powierzchnia terenu pochyła ze spadkami. Najbliższe sąsiedztwo to zabudowa indywidualna mieszkaniowa, garaże wieloboksowe i grunty orne. Przez teren działek przebiega gazociąg. Dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej w częściowym zakresie. Dojazd bezpośrednio z ul. Kazimierza Opalińskiego.

5.    Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Prezydenta Miasta Przemyśla w dniu  26 sierpnia 2010 r. znak: BGP.V/2.73310-35/10 przedmiotowa nieruchomość może zostać przeznaczona pod realizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym, szczelnym zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne oraz zjazdem drogowym z drogi publicznej ul. Opalińskiego.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład ww. nieruchomości wchodzi użytek gruntowy oznaczony symbolem „RIVa” – grunty orne.

6.   Cena wywoławcza nieruchomości: 170 000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto        (w tym 23 % podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r.  Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7.   Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8.    Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18 grudnia 2013 r. o godz. 930 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), oraz Zarządzeniem nr 440/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów.

9.   Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 148/1 i działki nr 189 obręb 202 w kwocie 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) brutto.
Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg ul. Opalińskiego, działki nr 148/1 i nr 189 obręb 202”.
Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 10 grudnia 2013 r.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Prosi się o podanie numeru rachunku, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu  można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl .

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-11-2013 14:24 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16

Na skróty