7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs - "Umiem pływać"

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2014 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów, realizowanych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

 

Zasady przyznawania dotacji:

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce. O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
  • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie może być przyznane do wysokości:

  • 80% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
  • 50% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Termin i warunki realizacji zadania:

Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” mogą być realizowane w terminie od 1 marca do 15 grudnia 2014 roku. MSiT rekomenduje organizowanie i prowadzenie zajęć na krytych pływalniach, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy. Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i akwenów odkrytych, z zachowaniem wyżej określonych zasad. Końcowym elementem zajęć, m.in. w celu dokonania oceny osiągniętych efektów, powinien być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania testu, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia konkursowego. MSiT zaleca również, aby uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji „nauki pływania”, zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych.

 

 Szczegółowe informacje i formularze znajdują się na stronie: 

http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2013-rok/1163,Otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2014-roku-projektu-powszechnej-nauki-plywani.html

 

opracowała: M. Kroczek

Opublikował:  | Data publikacji: 08-11-2013 13:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 08-11-2013 13:59