3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1a położonego w Przemyślu przy Placu Katedralnym 5,stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Przemyśl, dnia 30 października 2013 r.

GL-I.6840.30.2013.AM8

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 1a położonego w Przemyślu przy Placu Katedralnym 5,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr                                  1a

Powierzchnia użytkowa lokalu:                22,16 m2

Powierzchnia piwnicy:                                3,86 m2

Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący   59/1000 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego do dnia 28.11.2096 r. działki nr 1177 o pow. 0,0222 ha w obr. 207 m. Przemyśla  obj. KW Nr PR1P/00057707/0.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, Plac Katedralny 5/1a.

4. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 1a o powierzchni użytkowej 22,16 m2 położony na poziomie sutereny   w budynku przy Placu Katedralnym 5, z oknami wychodzącymi od strony ul. Biskupiej. W skład lokalu wchodzą: dwa pokoje, kuchnia łazienka oraz wc na korytarzu. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o pow. 3,86 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną i wod-kan. Podłogi – wylewka cementowa oraz częściowo wykładzina PCV. Ściany malowane farbą emulsyjną. Stolarka okienna PCV. Drzwi zewnętrzne drewniane. W lokalu nie ma ogrzewania. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

Budynek nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków, ale usytuowany jest na terenie Starego Miasta, objętego wpisem do rejestru zabytków układu urbanistycznego miasta Przemyśla pod nr A-705/709 oraz w bezpośrednim otoczeniu obiektów zabytkowych, m.in. kościoła archikatedralnego obrz. łac. i Placu Biskupiego. Nabywca zobowiązany będzie do uzgadniania z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac, które mogą mieć znaczenie dla zewnętrznego wyglądu budynku.

5.  Cena wywoławcza nieruchomości: 20 000,00 zł brutto (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100), w tym cena za lokal mieszkalny nr 1a w kwocie 16 338,00 zł brutto (podatek VAT zwolniony) oraz cena za udział 59/1000 niewydzielonych części w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka  nr 1177 obręb 207 w kwocie 3 662,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT). Cena za udział w gruncie obliczona proporcjonalnie od wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości będzie podstawą do ustalenia wysokości opłat  z tytułu użytkowania wieczystego. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny tego udziału w nieruchomości gruntowej płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, w wysokości 1% ceny udziału w nieruchomości gruntowej płatne będą do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez wezwania do zapłaty. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U.  z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

6.  Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7.  Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzone zostały dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach 21 sierpnia 2013 r. i 16 października 2013 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

8. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 grudnia 2013 r. o godz. 1130 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem  Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym Zarządzeniem Nr 318/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r..

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do trzeciego przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego nr 1a w kwocie 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „trzeci przetarg ustny nieograniczony Pl. Katedralny 5/1a”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 5 grudnia 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej   w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, III piętro pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 04-11-2013 12:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-01-2014 12:40