8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Przemyśl w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Grottgera 3.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl w nieruchomości zabudowanej,
położonej w Przemyślu przy ul. Artura Grottgera 3.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Udział stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszący 17/20 niewydzielonych części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1623/2 o powierzchni 0,0713 ha w obrębie nr 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00069172/7. Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl w udziale 17/20 i osoby fizycznej w udziale 3/20.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Artura Grottgera 3 (boczna ul. Aleksandra Dworskiego).

4. Opis nieruchomości:
     Nieruchomość zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym, użytkowanym jako trzy  niewydzielone lokale mieszkalne o powierzchniach użytkowych 43,19 m2, 59,84 m2 i 55,75 m2 (łączna powierzchnia użytkowa budynku 158,78 m2) i położona jest bezpośrednio przy ul. Grottgera. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną (w lokalach brak łazienek). Stan techniczny budynku jest zły i wymaga kompleksowego remontu kapitalnego. Działka nr 1623/2 w obr. 207 ma kształt zbliżony do prostokąta i równą powierzchnię. Oprócz opisanego powyżej budynku mieszkalnego na terenie nieruchomości znajdują się dwa blaszane garaże stanowiące własność osób trzecich.

5. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonego uchwałą nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. działka położona jest w Jednostce Przestrzennej „II. – Śródmieście”, w kwartale II. 9 Miasto tradycyjne.
Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „A”, oraz w obrębie układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 705/709.
-  Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład działek wchodzi w całości użytek gruntowy o symbolu „Bi” – inne tereny zabudowane.

6. Obciążenie nieruchomości: w dziale III księgi wieczystej PR1P/00069172/7 ujawniona jest służebność przejazdu, przegonu i przechodu na części parceli gruntowej l. kat. 908/1 do ściany granicznej realności panującej przytykającej, a to na trzy metry szerokości i 23,90 metrów długości, z tym że właściciel gruntu obciążonego obowiązany jest ten przejazd utrzymać (wpis nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości).

7. Zobowiązania: nieruchomość podlega ochronie konserwatorskiej, w związku z tym na właścicielu ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

8. Cena wywoławcza za udział w nieruchomości wynoszący 17/20 niewydzielonych części wynosi 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie  aktu notarialnego.

9.  Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 4 grudnia 2013 r. (środa) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
       Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym zarządzeniem nr 318/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie udziału w działce nr 1623/2 w obrębie nr 207 w kwocie 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w  Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg - ul. Grottgera 3”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 28 listopada 2013 r.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 30-10-2013 12:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16