-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, połżonej przy ul. Wyszyńskiego - dz. nr 2916/5 obr. 202.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1.  W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe  pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

2.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Numer ewidencyjny działki:    2916/5
Obręb:                                    202
Powierzchnia działki:              0,0813 ha
Księga Wieczysta Nr:              PR1P/00063463/2

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
4.  Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, z wystawą zachodnią. Położenie w terenie ze spadkami z panoramą widokową. Dojazd do nieruchomości od ul. Gurbiela. W najbliższym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna   i usługowa.
- Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 25/06 z dnia 23 lutego 2006r. działka nr 2916/5 obr. 202 położona jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonym symbolem „MN 1”.
-  Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład działki nr 2916/5  w obrębie 202 wchodzi użytek gruntowy o symbolu „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Obciążenie nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 04 grudnia 2013 r. (środa) o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
       Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym zarządzeniem nr 318/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r.

8. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach: 03.07.2013 r., 28.08.2013 r. i 16.10.2013 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9. Warunkiem udziału w czwartym przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do czwartego przetargu na nabycie działki nr 2916/5 w obrębie 202 w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg ul. Wyszyńskiego, działka nr 2916/5 obr. 202”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 28 listopada 2013 r.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać  w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój  nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl.


 

Opublikował:  | Data publikacji: 30-10-2013 12:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16