2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Przemyślu przy ul. Przecznica Wałowa 4A, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Przemyśl, dnia 10 października 2013 r

GL-I.6840.27.2013.AM8

 

Prezydent Miasta Przemyśla

ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Przemyślu przy ul. Przecznica Wałowa 4A,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

  1. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa,

Osoby prawne oraz inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)

  1. Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:
  1. Lokal mieszkalny nr 2

Powierzchnia użytkowa lokalu:        15,44 m2

Pomieszczenia przynależne:            3,08 m2 i 3,13 m2

Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący   135/1000 części w działkach nr 690 i 699 obie w obrębie 207 m. Przemyśla oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

  1. Numer ewidencyjny działki:                 690

Powierzchnia działki:                    0,0146 ha                  

Numer ewidencyjny działki:         699

Powierzchnia działki:                    0,0044 ha                  

Obręb:                                             207     

Nr Księgi Wieczystej:                   PR1P/00000894/3

3.   Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Przecznica Wałowa 4A.

4.   Opis nieruchomości:

       Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 15,44 m2 znajduje się na II piętrze budynku składa się z pokoju, kuchni  i łazienki z wc. Do lokalu przynależą dwie komórki o pow. 3,08 m2  i 3,13 m2 z wejściem od podwórka. Podłoga w pokoju i kuchni przykryta wykładziną PCV w łazience posadzka cementowa. Ściany malowane farbą emulsyjną, w kuchni i łazience lamperia malowana farbą olejną. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wod-kan. Drzwi wejściowe i stolarka okienna – drewniane. Dojście do lokalu przez balkon i klatkę schodową sąsiedniego budynku. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego.    

5.    Cena wywoławcza nieruchomości: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

       Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

       Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

6.    Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7.    Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzone zostały cztery przetargi ustne nieograniczone w dniach 24 kwietnia 2013 r., 19 czerwca 2013 r. 7 sierpnia 2013 r. i 2 października 2013 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

8.    Piąty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 20 listopada 2013 r. o godz. 930 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

       Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym Zarządzeniem Nr 318/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 sierpnia 2013 r.

9.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do piątego przetargu na nabycie lokalu mieszkalnego nr 2 w kwocie 1 300,00 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100).

      Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem   „piąty przetarg ustny nieograniczony lokal mieszkalny nr 2, ul. Przecznica Wałowa 4A”.

      Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 14 listopada 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

       Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, III piętro pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail:      lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl