23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg usny ograniczony na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej, położonej przy ul. Gen. Jasińskiego, dz. nr 649 w obr. 214.

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  przetarg  ustny  ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Generała Jakuba Jasińskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1.  W przetargu mogą brać udział: właściciele i użytkownicy wieczyści działek nr 648, nr 650 i nr 651/5 w
      obr. 214.

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).
2.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
    Numer ewidencyjny działki:  649
    Powierzchnia działki: 0,0236 ha
    Obręb: 214
    Księga Wieczysta Nr: PR1P/00053299/8
3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Generała Jakuba Jasińskiego.
4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt wydłużonego prostokąta i od strony wschodniej bezpośrednio przylega do drogi publicznej - ul. Jasińskiego. Działka pełni rolę odwodnienia okolicznego terenu, zatem podwyższenie i utwardzenie terenu działki może spowodować naruszenie gospodarki wodnej na tym terenie.
Ze względu na parametry działki, może być zagospodarowana wyłącznie przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.
5.  Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r., przedmiotowa działka położona jest w Jednostce Przestrzennej „III. – Ogólnomiejskiej”, w Wielofunkcyjnej Strefie Południowo-Wschodniej - „III.-E”, Podstrefie przemysłowo-składowej „III./P”, Obszarach przydatnych dla lokalizacji wielko- powierzchniowych obiektów handlowych „III./WOH”.
       Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzi użytek gruntowy o symbolu: „B” - tereny mieszkaniowe.
6.   Cena wywoławcza nieruchomości: 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 
7.  Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
8. Osoby które spełniają warunki przetargowe i zamierzają uczestniczyć w przetargu winny złożyć dowody potwierdzające spełnienie warunków przetargowych (dowód potwierdzający tytuł prawny do jednej z działek wymienionych w pkt. 1) w terminie do dnia 7 listopada 2013 r. do godz. 15:00 bezpośrednio w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pok. nr 4, w zamkniętych kopertach z hasłem: „Przetarg ustny ograniczony - ul. Jasińskiego. Właściciel / użytkownik wieczysty działki nr .... obr. ...”.

9.  Kwalifikacja osób do uczestnictwa w przetargu przez Komisję Przetargową odbędzie się dnia 12 listopada 2013 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i 20 w dniu 12 listopada 2013 r.
10. Przetarg ustny ograniczony odbędzie się dnia 13 listopada 2013 r. (środa) o godz. 8:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 318/2013 z dnia 05.08.2013 r.
11. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 649 obr. 214 w kwocie 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg ograniczony - ul. Jasińskiego, działka nr 649 obr. 214”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 7 listopada 2013 r.
12. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
13. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
14. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
15. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 14 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
16.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
17.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
18. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 10-10-2013 09:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16