9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Bakończyckiej 9, dz. nr 236/1 w obr. 212.

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  drugi  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bakończyckiej 9,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.


1.   W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
     Numer ewidencyjny działki:  236/1
     Powierzchnia działki: 0,2125 ha
     Obręb: 212
     Księga Wieczysta Nr: PR1P/00093921/0 

3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Bakończycka 9

4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ul. Bakończyckiej w Przemyślu. Teren działki jest płaski, kształt zbliżony do prostokąta. Działka zabudowana budynkiem administracyjno-magazynowym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 1565,50 m2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły, stolarka otworowa drewniana. Dach drewniany czterospadowy kryty blachą. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. W budynku brak ogrzewania centralnego (wyposażenia kotłowni). Stan techniczny budynku wymaga wykonania generalnego remontu. Komunikacja do przedmiotowej działki z ulicy Żołnierzy I Armii WP odbywa się przez działki nr 218, nr 189/5, nr 225, nr 233 i nr 232 w obr. 212 oraz przez działkę nr 236/2 w obr. 212 (ustanowiona została nieodpłatna służebność gruntowa - patrz pkt 8 niniejszego ogłoszenia). Przy sprzedaży nieruchomości ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu drogą istniejącą w każdym czasie przez działki nr 218, nr 189/5, nr 225, nr 233 i nr 232 w obr. 212 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 236/1 obr. 212.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie zespołu koszar wojskowych z XIX wieku, który został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-575 i z tego względu podlega pełnej ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
z późn. zm.).

5. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006r. przedmiotowa działka położona jest w Jednostce Przestrzennej „III. – Ogólnomiejska”, w obszarach problemowych z ograniczeniami zabudowy i obszary wyłączone z zabudowy - tereny zamknięte, w Kwartale II.11 Miasto Tradycyjne - kompleks koszarowy oraz w Obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w strefie ochrony konserwatorskiej „C”. 
       Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzi użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 750 000,00 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) i uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 110/2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, zmienioną uchwałą Nr 176/2011 z dnia 4.07.2011 r. oraz uchwałą Nr 36/2012 z dnia 26.01.2012 r., od wylicytowanej ceny za nieruchomość, zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10 %.                   
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy  w formie aktu notarialnego. 

7.   Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8.  Do działki nr 236/1 w obr. 212 ustanowiona jest nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu, przejazdu, prowadzenia urządzeń podziemnych przez działkę nr 236/2 w obr. 212 oraz korzystania z osłony śmietnikowej, w zakresie oznaczonym na kopii mapy ewidencyjnej opatrzonej klauzulą zgodności z operatem ewidencji gruntów numer 1-12/10 z dnia 12.01.2010 r. kolorem żółtym i literami A, B, C, C1, C2, C3, D, E, F, G, H, I oraz J na rzecz jej każdoczesnych właścicieli i posiadaczy.  

9.  Na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 25.09.2013 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

10. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 11 grudnia 2013 r. (środa) o godz. 11:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 318/2013 z dnia 05.08.2013 r.

11. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu na nabycie działki nr 236/1 obr. 212 w kwocie 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Drugi przetarg - ul. Bakończycka 9”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 05 grudnia 2013 r.

12. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

13. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

14.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

15. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 14 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

16.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

17. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

18. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

Opublikował:  | Data publikacji: 08-10-2013 14:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16