11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Herburtów, dz. nr 487 w obr. 213.

Prezydent Miasta  Przemyśla
ogłasza przetarg ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Herburtów,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1.   W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub poprzez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

2.   Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Numer ewidencyjny działki:  487
Obręb:                                  213
Powierzchnia działki:            0,1660 ha
Księga wieczysta Nr:            R1P/00055892/9

3.   Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Herburtów.

4.   Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana o nieregularnym kształcie, polożona przy ul. Herburtów (pomiędzy droga publiczną a potokiem Jawor), w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia terenu płaska, na obrzeżach porośnięta pojedynczymi drzewami, niezagospodarowana. Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się sieci i urządzenia wodociągowe stanowiące własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Przemyślu.           

5.  Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. położona jest  w Wielofunkcyjnej Strefie Południowo – Wschodniej „III. - E” – funkcje ogólnomiejskie z dominującą funkcją przemysłowo-składową oraz usługową o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym i ponadlokalnym.
Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe oznaczone symbolem; „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane i „PsV” – pastwiska trwałe.

6.    Cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie  aktu notarialnego.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

7.   Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie przy podpisywaniu aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości do nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Przemyślu.

8.   Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 13 listopada 2013 r. o godz. 10:30  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 sala nr 19, I piętro.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r.  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem nr 318/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r.


9.  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 487 w obrębie 213 w kwocie 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100) brutto. Wadium może  być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg - ul. Herburtów działka nr 487 obręb 213”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 07 listopada 2013 r.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który wygrał przetarg jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

Opublikował:  | Data publikacji: 08-10-2013 14:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16