9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Rosłońskiego, dz. nr 22/2 i 23/2 obr. 206.

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  drugi  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Rosłońskiego,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1.   W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu   nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z   późn. zm.).
2.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
   -  Działka nr: 22/2
      Powierzchnia działki: 0,0224 ha
      Obręb: 206
      Księga Wieczysta Nr: PR1P/00087332/9
   -  Działka nr: 23/2
      Powierzchnia działki: 0,0603 ha
      Obręb: 206
      Księga Wieczysta Nr: PR1P/00090525/3
3.   Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Rosłońskiego.
4.   Opis nieruchomości:
       Działki są niezabudowane i łącznie tworzą kompleks o powierzchni 0,0827 ha o nieregularnym kształcie. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rosłońskiego. Teren działki nr 23/2 jest częściowo utwardzony. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
5. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami    zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.
Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla znak: BGP.6730.203.2011 z dnia 2 stycznia 2012 r. określone zostały warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego pn.:
„1. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 23/2 i nr 22 obr. 206 przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu,
2. Budowa zjazdu drogowego z drogi publicznej - ul. Rosłońskiego (dz. nr 14, nr 19 obr. 206).”
       Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzą użytki gruntowe o symbolu „Ba” – tereny przemysłowe.
6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy, 00/100) brutto (w tym podatek 23% VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 
7.  Obciążenie nieruchomości: w dziale III KW Nr PR1P/00087332/9 znajduje się wpis: Służebność przechodu i przejazdu przez nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 22 obr. 206 m. Przemyśla pasem gruntu o szerokości 4 metrów, oznaczonym na mapie ewidencji gruntów i budynków literami ABCDEF - na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 24/1 w obr. 206 m. Przemyśla, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 3 479,67 zł brutto.
8.  Na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 25.09.2013 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.
9.  Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 13 listopada 2013 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
       Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22.02.2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 318/2013 z dnia 5.08.2013 r.
10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu na nabycie działek nr 22/2 i nr 23/2 obr. 206 w kwocie 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Drugi przetarg - ul. Rosłońskiego, działki nr 22/2 i nr 23/2 obr. 206”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 7 listopada 2013 r.
11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.
13.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001, ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

Opublikował:  | Data publikacji: 07-10-2013 14:19
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16