13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Lwowskiej, dz. nr 39, nr 33 i nr 890 obr. 215.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
położonej w Przemyślu przy ul. Lwowskiej, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne oraz inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr Powierzchnia (ha) Obręb Księga wieczysta nr
39 0,0122 215 PR1P/00060318/0
33 0,0125 215 PR1P/00059770/6
890 0,0507 215 PR1P/00059770/6

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Lwowska
4. Opis nieruchomości:
Działki położone są w rejonie ulicy Lwowskiej, razem tworzą kompleks o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu. Teren nieruchomości płaski, nieogrodzony, niezabudowany, posiadający pełny dostęp do sieci infrastruktury technicznej. Na działce nr 890 obr. 215 występują pojedyncze drzewa iglaste (jodła, świerk), natomiast wzdłuż obrysu jej granic występują betonowe słupki, po zdemontowanym ogrodzeniu. Działki nr 33 i 39 obr. 215 o częściowo utwardzonej nawierzchni.   Dostęp do nieruchomości projektowanym zjazdem drogowym z drogi publicznej ul. Lwowskiej (m.in. dz. nr 30, 32 i 40 obr. 215) na działkę nr 39 obr. 215 (w tym przypadku obowiązek uzyskania decyzji zezwalającej na realizację zjazdu) lub istniejącym zjazdem drogowym z drogi wewnętrznej osiedlowej włączonej do ul. Ofiar Katynia (dz. nr 175/2 obr. 215). 
5. Przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działek wydana została decyzja Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 25.10.2011 r. znak: BGP.6730.148.2011, w której ustalone zostały warunki zabudowy na  zamierzenie budowlane pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z poddaszem użytkowym mieszkalnym z garażem wbudowanym lub wolnostojącym wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na działkach nr: 890, 33 obr. 215 oraz budowa zjazdu drogowego z ul. Lwowskiej (działka nr 30 obr. 215) poprzez część działek nr 32, 40, obr. 215 oraz 39 obr. 215 (...)”.     
Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład działki nr 890 obr. 215 wchodzi użytek gruntowy o symbolu „PsII” – pastwiska trwałe, zaś w skład działek nr 33 i nr 39 obr. 215 użytek o symbolu „dr” - drogi.
6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
7. Cena wywoławcza nieruchomości: 45 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100) brutto (w tym podatek 23 % VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
8. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach: 12.06.2013 r., 07.08.2013 r. i 25.09.2013 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13 listopada 2013 r. (środa) o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
       Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 318/2013 z dnia 5.08.2013 r.
10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do czwartego przetargu na nabycie działek nr 39, nr 33 i nr 890 w obr. 215 w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg - ul. Lwowska”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 7 listopada 2013 r.
11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.
13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl ,  http://www.przemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 07-10-2013 13:07
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16